Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Riksdagens social- och hälsovårdsutskott om förslaget till lag om ordnandet av social- och hälsovården samt vissa lagar som hänför sig till den.

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott                            
 

Ärende:       Svenska Finlands folktings utlåtande om social- och hälsovårdsutskottets föreslagna ändringar till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården samt vissa lagar som hänför sig till den (RP 324/2014 rd)

Hänvisning: Begäran om skriftligt utlåtande 27.2.2015

 

UTLÅTANDE

Svenska Finlands folkting tackar för social- och hälsovårdsutskottets begäran om ett skriftligt utlåtande. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning till frågor som har särskild betydelse för den svenskspråkiga befolkningen.

Vi har tagit del av utskottets föreslagna ändringar till propositionen om lagen om ordnandet av social- och hälsovården, och kommenterar ändringarna i det följande.

 

Allmänt om ändringsförslaget

Social- och hälsovårdsutskottets förslag att högst 19 social- och hälsovårdsområden ska ansvara för både ordnandet och produktionen av social- och hälsovården förbättrar avsevärt kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter i jämförelse med regeringens proposition. Det förbättrar i sin tur även den svenskspråkiga befolkningens påverkningsmöjligheter över den social- och hälsovård som ska ges på svenska.

Med hänvisning till kommunernas självstyre och det relativt oklara finansieringsansvaret, anser Folktinget emellertid att det fortsättningsvis är problematiskt att den enskilda kommunen förlorar sin direkta beslutanderätt över primärhälsovården och socialvården.

Kommunerna bör ges möjlighet att ta ställning till en färdig finansieringsmodell och en grundlig konsekvensbedömning av utskottets ändringsförslag, vilket inte är möjligt med nuvarande tidtabell.

 

Beslut om ordnandet av social- och hälsovården (12 §)

Folktinget anser att det är viktigt att bestämmelsen om beslutet om ordnandet av social- och hälsovården finns kvar i utskottets ändringsförslag.  Det här är viktigt bland annat för att planera och följa upp den svenskspråkiga servicen.

 

Områdesindelning

Grundlagsutskottet har i sitt tidigare utlåtande GrUU 21/2009 rd och i sitt utlåtande om den aktuella propositionen GrUU 67/2014 rd konstaterat att skyldigheten att trygga de grundläggande rättigheterna förutsätter att man väljer den områdesindelning som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna, om det finns alternativa områdesindelningar.

Med hänvisning till grundlagsutskottets utlåtanden samt 122 § och 17 § i grundlagen, betonar Folktinget att det är nödvändigt att garantera att invånarnas reella möjlighet att få likvärdig service på svenska och finska inte försvagas, när ett social- och hälsovårdsområde ges ansvaret att ordna socialvården, primärhälsovården och den specialiserade sjukvården. Det här bör iakttas när samkommunerna bildas.

 

Samarbete mellan samkommuner

Social- och hälsovårdsområdena ska på basis av den föreslagna nya bestämmelsen 15 § ingå avtal om ordnandet av vissa tjänster. Avtalet motsvarar det som bestäms i 43 § i hälso- och sjukvårdslagen om avtal om specialiserad sjukvård.

Folktinget anser att även en bestämmelse som motsvarar 44 § i hälso- och sjukvårdslagen ska skrivas in i utskottets förslag. På basis av en sådan bestämmelse kan samkommuner ingå avtal om samarbete i fråga om social- och hälsovården, om detta är nödvändigt för att tillgodose en finsk-, svensk- eller samiskspråkig patients språkliga rättigheter.

 

Koordinering av svensk service

Folktinget anser ytterligare att den samkommun, som alla enspråkigt svenska och tvåspråkiga kommuner i det nuvarande är förpliktade att tillhöra, bör tryggas en fortsatt existens. Samkommunens geografiska splittring kan motiveras med tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. 

Såsom Folktinget upprepade gånger redan framfört, anser vi att det behövs en gemensam riksomfattande koordinering av sådan social- och hälsovård som riktar sig till personer med särskilda behov och som kräver ett brett befolkningsunderlag för att kunna produceras på svenska. 

Folktinget anser därför att denna svenskspråkiga samkommun bör få i uppdrag att ansvara för den riksomfattande koordineringen och samordningen av sådana tjänster som riktar sig till personer med särskilda behov och som kräver ett brett befolkningsunderlag.

Om en sådan samkommun inte kan föreslås, bör den riksomfattande koordinerande funktionen istället underställas social- och hälsovårdsministeriet.

 

Slutligen

Slutligen betonar Folktinget vikten av att grundliga konsekvensbedömningar görs när så här stora ändringar föreslås till regeringens proposition. Vi betonar också vikten av att kommunerna har möjlighet att ta ställning till de föreslagna ändringarna. Med nuvarande tidtabell finns inte möjlighet till en demokratisk behandling i kommunerna och inte heller till grundliga konsekvensbedömningar. Ytterligare ifrågasätter Folktinget riktigheten i att riksdagens social- och hälsovårdsutskott – och inte statsrådet – föreslår de djupgående ändringarna i regeringens proposition.

 

Helsingfors, 4.3.2015

Svenska Finlands folkting

                                          
Christina Gestrin  
Folktingsordförande                                                     

Markus Österlund
Folktingssekreterare

Johanna Lindholm
Språkskyddssekreterare

Liknande