Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen för beredningen av en teckenspråkslag

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet om betänkandet av arbetsgruppen för beredningen av en teckenspråkslag.

Social- och hälsovårdsministeriet                                            
 

Ärende:       Svenska Finlands folktings utlåtande om betänkandet av arbetsgruppen för beredningen av en teckenspråkslag (Betänkanden och utlåtanden 43/2014)

Hänvisning: Begäran om utlåtande OM 9/58/2012

 

UTLÅTANDE

Svenska Finlands folkting har tagit del av betänkandet med förslag till proposition om en teckenspråkslag. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning till de frågor som har särskild betydelse för den svenskspråkiga befolkningen.

Syftet med den föreslagna teckenspråkslagen är att främja tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna för den som använder teckenspråk. Med teckenspråk avses både det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Enligt lagförslaget ska myndigheterna främja möjligheterna för teckenspråkiga att använda och få information på teckenspråk. Förslaget innehåller emellertid inga rättigheter eller skyldigheter, utan hänvisar istället till redan existerande lagstiftning.

I motiveringarna till lagförslaget förespråkar arbetsgruppen ändringar i bestämmelserna om teckenspråkigas rättigheter i speciallagstiftningen. Folktinget framhåller att sådana ändringar bör göras enhetligt inom ramarna för samma lagberedningsprojekt. På så sätt skulle även förslaget till teckenspråkslag få ett innehåll.

Folktinget uppskattar att det finlandssvenska teckenspråket uttryckligen nämns i lagförslaget. Åtgärder för att synliggöra och främja det finlandssvenska teckenspråket är nödvändiga för språkets fortlevnad. Däremot anser Folktinget att en teckenspråkslag, som varken medför rättigheter för teckenspråkiga eller skyldigheter för myndigheter, är otillräcklig. 

Konkreta åtgärder, såsom utbildning av finlandssvenska teckenspråkstolkar och -lärare behövs. Forskning i det finlandssvenska teckenspråket behövs. Mer stöd för familjer med teckenspråkiga barn behövs, för att föräldrar och syskon ska lära sig kommunicera på det teckenspråkiga barnets språk. Arbetsgruppen har förtjänstfullt lyft fram behovet av bland annat dessa åtgärder i sitt betänkande. Det är beklagligt att åtgärderna inte omsatts i lagförslaget.  

Folktinget förespråkar och understöder stiftandet av en teckenspråkslag, men ifrågasätter tanken att stifta en lag som varken innehåller rättigheter eller skyldigheter. Målet med lagförslaget, dvs. att myndigheterna ska främja de teckenspråkigas möjligheter att använda sitt eget språk och få information på eget språk, kräver i sig inte en ny lag, utan snarare anvisningar baserade på gällande lagstiftning.

 

Helsingfors, 22.10.2014

 

Svenska Finlands folkting

                                    
Christina Gestrin
Folktingsordförande                                                        

Markus Österlund
Folktingssekreterare

 


Johanna Lindholm
Språkskyddssekreterare

Liknande