Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om arkivlagsarbetsgruppens promemoria

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande om en promemoria som är skriven av undervisnings- och kulturministeriets arkivlagsarbetsgrupp. Promemorian innehåller förslag till en ny lag om informationsbehandling och informationshantering.

Undervisnings- och kulturministeriet                                       

 

Ärende:       Svenska Finlands folktings utlåtande om arkivlagsarbetsgruppens promemoria UKM 2015:12

Hänvisning: Begäran om utlåtande 30.6.2015, OKM/15/040/2013

UTLÅTANDE

Allmänt

Svenska Finlands folkting tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om arkivlagsarbetsgruppens promemoria. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning endast till frågor som berör de språkliga rättigheterna.

Folktinget konstaterar att arbetsgruppen föreslår att en lag om informationshantering och informationsbehandling inom den offentliga förvaltningen stiftas. Samtidigt föreslås att arkivlagen, lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen och bestämmelserna om god informationshantering i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet upphävs. På så sätt skulle bestämmelserna om informationshantering enhetliggöras och förtydligas.

Folktinget välkomnar förslaget att förnya lagstiftningen för att bättre motsvara de behov den moderna informationshanteringen medför. I det följande vill Folktinget uppmärksamma undervisnings- och kulturministeriet på språklagstiftningens betydelse för beredningen av den föreslagna lagen om informationshantering och informationsbehandling.

 

Språklagen och informationshantering inom den offentliga förvaltningen

Språklagen är en allmän förvaltningslag som innehåller bestämmelser om den enskildas rätt till service och skriftliga handlingar på eget språk, samt om myndigheternas skyldigheter.

Myndigheters information till allmänheten regleras i 32 § i språklagen. Enligt 32 § ska information som statliga och kommunala myndigheter riktar till allmänheten ges på finska och svenska i tvåspråkiga kommuner. Vidare ska myndigheten se till att både den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens behov av information tillgodoses.

I arbetsgruppens förslag till 3 kap. 4 § regleras ärenderegister. Enligt 4 § 2 mom. ska den offentliga informationen som finns i ett register vara tillgänglig för allmänheten. Över informationen görs en registerbeskrivning som är riktad till allmänheten. Beskrivningen redogör för informationssystemets användningsändamål och innehåller en beskrivning av den information som finns sparad.

Eftersom registerbeskrivningen är riktad till allmänheten, vill Folktinget påminna om att den ska finnas tillgänglig på båda nationalspråken, i enlighet med 32 § i språklagen. Förutom registerbeskrivningen, ska även den del av informationssystemet som är riktat till allmänheten fungera likvärdigt på svenska och finska.

Folktinget ber att undervisnings- och kulturministeriet uppmärksammar språklagens inverkan på informationshanteringen och informationsbehandlingen i den fortsatta beredningen.

Helsingfors, 31.8.2015
 

Svenska Finlands folkting

                                          
Thomas Blomqvist 
Folktingsordförande                                                   

Markus Österlund
Folktingssekreterare

Johanna Lindholm
Sakkunnig i förvaltningsärenden

 

Liknande