Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om Rundradions verksamhet

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens kommunikationsutskott i fråga om Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2014.

Till riksdagens kommunikationsutskott

Hänv:                   Begäran om utlåtande 4.9.2015                                                                                         K 8/2015 rd

Ärende:              Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2014

 

Riksdagens kommunikationsutskott har bett Svenska Finlands folkting (Folktinget) om utlåtande i fråga om Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2014.

I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag, som är att främja den svenskspråkiga befolknings rättigheter i Finland, tar Folktinget ställning endast till frågor som berör det svenska språket.

 

Folktingets ställningstagande

Finansiering och programutbud

Rundradion (Yle) har till uppgift att tillhandahålla ett mångsidigt allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud för alla på lika villkor. Rundradions betydelse för det svenska språket i Finland är central, och Folktinget anser därför att det är oerhört viktigt att finansieringen tryggas också på lång sikt.  Tillgången till public service på svenska är en grundförutsättning för att upprätthålla och utveckla en levande svenskspråkig identitet i Finland.

I rundradions uppdragsbeskrivning sägs att den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen ska behandlas på lika grunder i programverksamheten. Det här är förenligt med grundlagen som säger att Finland har två nationalspråk och att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter ska tillgodoses enligt lika grunder. Det är viktigt att detta förverkligas också i praktiken, och speciellt viktigt är att garantera tillräckliga resurser för nyhets-, aktualitets- och utbildningsprogram samt för barn- och ungdomsprogram på svenska.

Förvaltningsrådets roll

Lagen om Rundradion Ab ändrades i början av 2013. I den nya lagen har förvaltningsrådets uppgifter specificerats och omfattar nu bl.a. förhandsprövning av nya betydande tjänster och funktioner och också ändringar i programutbudet.

I linje med Rundradions uppgiftsbeskrivning är det viktigt att den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningen behandlas på lika villkor i programproduktionen. I regeringens proposition i fråga om ändring av lagen om Rundradion Ab (RP 29/2012, s. 32) betonades att Rundradion är det enda medieföretag som är skyldigt att erbjuda ett utbud på lika grunder för båda nationalspråken samt ett utbud också för specialgrupper, minoriteter och övriga språkgrupper, även om verksamheten skulle vara ekonomiskt olönsam.  Folktinget anser att det är speciellt viktigt att Rundradions förvaltningsråd håller denna princip i minne t.ex. vid förhandsprövning.

Rundradions myndighetsinformation

I förvaltningsrådets berättelse finns en ingående redogörelse över Rundradions roll i samband med myndighetsinformation. Yle har utarbetat och infört nya rutiner för förmedling av meddelanden på finska, svenska och nord-, enare- och skoltsamiska enligt lagen om varningsmeddelanden som trädde i kraft den 1 juni 2013. I förvaltningsrådets berättelse står också att ”för att försnabba förmedlingen av varningsmeddelanden från nödcentralerna till Yle och andra parter som medverkar i spridningen av meddelanden inleddes ett projekt för automatisering av förmedlingen”.

 

Folktinget önskar fästa uppmärksamhet på de språkliga aspekterna i samband med myndighetsinformation och konstaterar att Yles beredskap att fullfölja detta viktiga uppdrag på landets båda nationalspråk har haft brister. När Yle nu går in för att försnabba förmedlingen av meddelanden från nödcentralerna, genom ett projekt för automatisering, är det med tanke på medborgarnas säkerhet synnerligen viktigt att det finns en klar strategi och handlingsplan för hur en god och förståelig svenska kan garanteras.

 

Folktinget konstaterar att statsmakten måste garantera att Yle får tillräckliga resurser för att tillhandahålla public service-tjänster enligt lika grunder till den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i Finland, samt att program också ska produceras på samiska, romani och teckenspråk.

Folktinget förväntar sig att såväl riksdag som Rundradions förvaltningsråd följer med hur Rundradion uppfyller sin skyldighet att förmedla myndighetsinformation, så som varningsmeddelanden, på god finska och svenska.

 

 

Helsingfors den 9 september 2015

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

 

Thomas Blomqvist    
Folktingsordförande 

Markus Österlund
Folktingssekreterare

Tags: Nyheter

Liknande