Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om Rundradions allmännyttiga uppdrag och finansiering

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till kommunikationsministeriet för den parlamentariska arbetsgruppen som utvärderar Rundradions allmännyttiga uppdrag och finansiering.

Till kommunikationsministeriet

Hänv:                   Begäran om utlåtande 10.3.2016                                                    

LVM/1955/05/2015

                                                                                         Ärende:              Rundradions (Yle) allmännyttiga verksamhet och finansiering

 

Folktingets ställningstagande

Den parlamentariska arbetsgrupp som utvärderar Rundradions allmännyttiga verksamhet och finansiering har bett Svenska Finlands folkting (Folktinget) om ett utlåtande i frågan. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag, som är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter i Finland, tar Folktinget ställning endast till frågor som berör det svenska språket.

Rundradions allmännyttiga verksamhet och programutbud

Arbetsgruppen som utreder Rundradions allmännyttiga service (public service) vill särskilt se på dess omfattning, förverkligande och på finansieringens nivå. Folktinget vill lyfta upp den uppgift som Rundradion har att tillhandahålla ett mångsidigt allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud för alla på lika villkor. Rundradions betydelse för det svenska språket i Finland är mycket central, och tillgången till public service på svenska är en grundförutsättning för att upprätthålla och utveckla en levande svenskspråkig identitet i Finland.

I Rundradions uppdragsbeskrivning sägs att den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen ska behandlas på lika grunder i programverksamheten och i programproduktionen. Det här är förenligt med grundlagen som säger att Finland har två nationalspråk och att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter ska tillgodoses enligt lika grunder. Det är viktigt att detta förverkligas också i praktiken, och speciellt viktigt är att garantera tillräckliga resurser för nyhets-, aktualitets-, kultur- och utbildningsprogram samt för barn- och ungdomsprogram på svenska.

Rundradion har en central roll i att stödja den inhemska kulturen och det gäller i all synnerhet kulturproduktion på svenska och mindre talade språk. Svenska Yle har en mycket viktig roll t.ex. i produktionen av finlandssvensk film.

I regeringens proposition i fråga om ändring av lagen om Rundradion Ab (RP 29/2012, s. 32) betonades att Rundradion är det enda medieföretag som är skyldigt att erbjuda ett utbud på lika grunder för båda nationalspråken samt ett utbud också för specialgrupper, minoriteter och övriga språkgrupper, även om verksamheten skulle vara ekonomiskt olönsam.  Det här är en policy som gäller i alla länder med språkliga minoriteter; det behövs en positiv särbehandling för att trygga minoriteters och specialgruppers behov.

Rundradions finansiering

Folktinget hänvisar till den Nationalspråksstrategi med syfte att trygga landets två nationalspråk som Statsrådet godkände i december 2012. I Nationalspråksstrategin, som utarbetades under dåvarande statsminister Jyrki Katainens ledning, lyfts Rundradion fram:

”Finlands kultur, såväl sådan som producerats på finska som på svenska och på båda språken, tillhör alla. Därför är det viktigt att även i framtiden trygga Rundradions eller en motsvarande offentlig aktörs kulturproduktion på finska och svenska enligt lika grunder även vid eventuella struktur- och finansieringsreformer” (Nationalspråksstrategi. Principbeslut av statsrådet, 2012, s. 41).

Folktinget delar statsrådets syn. Det finns inte ett tillräckligt stort ekonomiskt intresse för kommersiella medieföretag att erbjuda t.ex. nyhets-, utbildnings- och barnprogram på andra språk än majoritetsspråket. Därför behövs det en stark offentlig aktör med tillräckliga ekonomiska resurser och med en egen administrativ enhet som ansvarar för svensk programverksamhet och programproduktion. Det är speciellt viktigt att hålla fast vid denna princip i samband med den utvärdering som nu görs av Rundradions uppdrag och finansiering.

Rundradions myndighetsinformation

 

Folktinget vill också lyfta upp att Rundradion har en vidare roll än programverksamhet i och med att man ansvarar för myndighetsinformation. Rundradion har utarbetat och infört nya rutiner för förmedling av meddelanden på finska, svenska och nord-, enare- och skoltsamiska enligt lagen om varningsmeddelanden som trädde i kraft den 1 juni 2013. Folktinget önskar fästa uppmärksamhet på de språkliga aspekterna i samband med myndighetsinformation och konstaterar att Rundradions beredskap att fullfölja detta viktiga uppdrag på landets båda nationalspråk ibland har haft brister.

 

Folktinget konstaterar att statsmakten också i framtiden måste garantera att Rundradion får tillräckliga resurser för att tillhandahålla public service-tjänster enligt lika grunder till den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i Finland.

 

Helsingfors den 21 mars 2016

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

 

Thomas Blomqvist
Folktingsordförande                                                       

Markus Österlund
Folktingssekreterare

Tags: Nyheter

Liknande