Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Slå vakt om svenskan

Publicerad den:

Folktinget sammanträdde till session i Helsingfors 9.4.2016 och gav följande resolution:

Resolution från Folktingets session i Helsingfors 9.4.2016

FOLKTINGET: SLÅ VAKT OM SVENSKAN

Svenska Finlands folkting sammanträdde till session i Helsingfors den 9 april 2016. Sessionen önskar lyfta fram vikten av att slå vakt om det svenska i samband med:

Vård- och regionförvaltningsreformen

Regeringen har i början av april slagit fast riktlinjer för vård- och regionförvaltningsreformen. Folktinget betonar att det måste finnas garantier för att tillgången till tjänster på eget språk inte försämras, när verksamhet överförs från dagens kommuner och sjukvårdsdistrikt till landskap och stora samarbetsområden. Det kräver att de språkliga aspekterna behandlas systematiskt i beredningsarbetet och att grundliga konsekvensbedömningar genomförs. Det är viktigt att den fungerande svenska verksamheten som idag finns i de olika landskapen bevaras, eftersom en tvåspråkig servicekultur tar tid och resurser att bygga upp. Av samma orsak måste tillgången till svensk service säkerställas också inom den valfrihetsmodell som bereds. Folktinget kräver att det i lagstiftningen ställs sådana krav på bolag som är finansierade med offentliga medel att den svenskspråkiga befolkningens rätt till vård på eget språk kan tryggas under alla omständigheter.

Utbildningen

Folktinget anser att alla ärenden rörande den svenskspråkiga utbildningen och kulturen ska koordineras och beredas på svenska. Det är ytterst viktigt med en stark svensk utbildningssektor på alla nivåer. Därför borde det också vid Undervisnings- och kulturministeriet upprättas en skild svensk enhet för den svenskspråkiga utbildningen och kulturen.

Folktinget följer med oro med beredningen av försöket med att ersätta den obligatoriska skolsvenskan med ett annat språk i en del finskspråkiga skolor. Folktinget anser att eventuella försök måste vara mycket begränsade såväl i tid som i antal skolor. De bör ha en klar uppföljningsplan och utfallet bör kunna mätas på ett vetenskapligt sätt. Klar och entydig information om följderna för kommande studier och arbetsliv bör ges till eleverna och deras föräldrar. Eleverna ska alltid ha rätt att studera svenska även i försöksskolorna.

Tingsrättsreformen

Domstolarnas faktiska förmåga att säkerställa de språkliga rättigheterna är en del av individens grundlagsenliga rättsskydd. Folktinget framhåller att det bästa sättet att trygga tillgången till svensk service är att satsa på tingsrätterna på genuint tvåspråkiga orter. Folktinget är mycket oroligt över att den enda domkrets på fastlandet som har svenska som majoritetsspråk föreslås få finska som majoritetsspråk.

Integration

På många håll i Svenskfinland har integrationen av nyfinländare fungerat bra. Folktinget betonar att det är myndigheternas ansvar att möjliggöra integration på svenska och att tvåspråkigheten i Finland ska beaktas när asylsökande ska integreras i samhället. De goda erfarenheterna i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna kan väl fungera som exempel på nationellt plan.

Liknande