Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om planen om nedläggning av magistratsenheterna i Vanda och Lojo

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Finansministeriet om planen om nedläggning av magistratsenheterna i Vanda och Lojo. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning till de frågor som berör de språkliga rättigheterna.

Finansministeriet                                      
 

Ärende:         Svenska Finlands folktings utlåtande om framställningen av nedläggning av magistraten i Nylands enheter i Lojo och i Vanda

Hänvisning: Begäran om utlåtande VM 142:00/2012, 2123/03.01.04/2012

 

UTLÅTANDE

Svenska Finlands folkting tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om planen om nedläggning av magistratsenheterna i Vanda och Lojo. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning till de frågor som berör de språkliga rättigheterna.

Finansministeriets förslag

Finansministeriet föreslår, på basis av Nylands magistats förslag, en nedläggning av Nylands magistrats enheter i Lojo och Vanda från och med 1.6.2016. Magistraten skulle därefter ha enheter i Helsingfors, Esbo, Borgå, Raseborg och Hyvinge.  

Till Vandas enhets verksamhetsområde hör åtta kommuner, varav Vanda och Sibbo är tvåspråkiga. I huvudsak skulle de uppgifter enheten i Vanda har utfört nu överföras till Esbos och/eller Helsingfors enhet, men kunderna kan även vända sig till Raseborg, Borgå eller Hyvinge, eller till Vandas samservicepunkter. Personalen i Vanda kan överföras till Helsingfors och Esbo och vid behov till andra enheter.

Till Lojos verksamhetsområde hör fem kommuner. Av dem är Lojo, Sjundeå och Ingå tvåspråkiga. De kunder som använt sig av enheten i Lojo skulle efter nedläggningen sköta sina ärenden i Helsingfors, Esbo, Raseborg, Hyvinge eller Borgå. Magistraten kommer också att utreda möjligheten att grunda en samservicepunkt i Lojo. Personalen på enheten i Lojo kan överföras till Esbo eller Helsingfors magistratsenhet.

Verksamhetsområdet för Nylands magistrat är tvåspråkigt, med finska som majoritetsspråk och förvaltningsspråk. Därmed är alla magistratens enheter tvåspråkiga, med finska som förvaltningsspråk. Kunderna har rätt att utföra sina ärenden på svenska eller finska på vilken enhet som helst inom Nylands magistrat. 

Folktingets ställningstagande

Folktinget konstaterar att var och en har på basis av språklagen rätt att använda svenska eller finska med statliga myndigheter, och myndigheterna ska självmant se till att individens språkliga rättigheter förverkligas i praktiken. Vid lagberedning och beredning av förvaltningsbeslut som förändrar organisationen eller ämbetsindelningen eller verksamhetsställets placering ska de språkliga konsekvenserna utredas. Man bör bland annat utreda huruvida reformen i praktiken leder till förändringar i tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna, eller försämrar språkgruppernas möjligheter att klara sig på eget språk

Finansministeriet har gjort en bra bedömning över de språkliga konsekvenserna av nedläggningsförslaget. På basis av bedömningen kan vi konstatera att nedläggningen inte får sådana konsekvenser för den svenskspråkiga servicen eller magistratsenheternas språkliga status som leder till försämringar i tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna eller försämrar språkgruppernas möjligheter att klara sig på eget språk. Folktinget motsätter sig därför inte planen om nedläggning av magistratsenheterna i Vanda och Lojo.

 

Helsingfors, 19.2.2016

 

Svenska Finlands folkting

                      
Thomas Blomqvist                         
Folktingsordförande                                  

Markus Österlund
Folktingssekreterare

Johanna Lindholm
Sakkunnig

 

Liknande