Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om utkast till lag om privat arkivmaterial

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet om utkastet till lag om privat arkivmaterial.

                                                                                                                     Till Undervisnings- och kulturministeriet

Ärende: Utlåtande om utkast till lag om privat arkivmaterial

Undervisnings- och kulturministeriet har den 11 april 2016 begärt Svenska Finlands folktings (nedan Folktinget) utlåtande i ovan nämnda ärende. Folktinget önskar avge följande utlåtande:

ALLMÄNT

Det föreslås att det ska stiftas en lag om privat arkivmaterial och att lagen om statsbidrag till privata arkiv upphävs. Den nya lagen är är mera omfattande till innehållet än den lag som upphävs. För att lagstiftningen ska bli mera konsekvent och begriplig samlas bestämmelserna om privata arkivmaterial, som för närvarande finns i olika lagar, i en lag.

Folktinget konstaterar, att nuvarande lag om statsbidrag till privata arkiv inte till alla delar motsvarar dagens krav på insamlande och bevarande av kulturarvsmaterial varför det är befogat att lagstiftningen förnyas.

FÖRSLAG

Folktinget föreslår att i lagförslagets § 1 intas ett omnämnande om att befrämjandet av insamlande, bevarande och användning av privata handlingar och arkiv som hänför sig till det nationella kulturarvet, gäller handlingar och arkiv på båda nationalspråken, finska och svenska.

Folktinget önskar understryka, att det värdefulla arbete med insamlande av material och dokumentering av livet i svenskbygderna, som utförs av bl.a. Svenska Litteratursällskapet i Finland, inte får äventyras då lagstiftningen och finansieringen förnyas.

Till övriga delar har vi inget att anmärka mot lagförslaget.

 

Helsingfors den 23 maj 2016

 

Svenska Finlands folkting

 

Thomas Blomqvist                              
Ordförande   

Anders Björklöf                                      
Biträdande folktingssekreterare

Tags: Nyheter

Liknande