Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om utkast till lagar om Riksarkivet och om ändring av arkivlagen

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Undervisnings- och kulturministeriet om utkast till lagar om Riksarkivet och om ändring av arkivlagen

Till Undervisnings- och kulturministeriet

 

Ärende: Utlåtande om utkast till lagar om Riksarkivet och om ändring av arkivlagen

 

Undervisnings- och kulturministeriet har den 11 april 2016 begärt Svenska Finlands folktings (nedan Folktinget) utlåtande i ovan nämnda ärende. Folktinget önskar avge följande utlåtande:

 

ALLMÄNT

I regeringens proposition föreslås att det stiftes en lag om Riksarkivet. Det föreslås att arkivverkets organisation utvecklas så att man frångår den nuvarande distriktsförvaltningen. Avsikten är att Riksarkivet och de sju landsarkiven tillsammans ska bilda en nationell myndighet under namnet Riksarkivet. Myndigheten ska vara underställd undervisnings- och kulturministeriet. Bestämmelser om Riksarkivets uppgifter tas in i lag i stället för i förordning och uppgifterna preciseras.

Folktinget konstaterar, att handlingarna förutom förslag till lag om Riksarkivet och till ändring av arkivlagen också innehåller utkast till statsrådets förordning om Riksarkivet och utkast till undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivet.

FÖRSLAG

Folktinget konstaterar att i lagens 3 § föreskrivs om Riksarkivets verksamhetsställen och att dessa bestäms genom förordning och att beslut om verksamhetsställen ska fattas så att de språkliga rättigheterna tillgodoses. Folktinget konstaterar med tillfredsställelse att detta har beaktats i utkastet till undervisnings- och kulturministeriets förordning då det utöver Helsingfors också ska finnas verksamhetställen i bl.a. Åbo och Vasa.

Beträffande förslaget till lag om Riksarkivet föreslår Folktinget att i § 5 intas en bestämmelse om att det i delegationerna (delegationen för Riksarkivet och delegationen för privata arkiv) bör finnas företrädare för bägge nationalspråksgrupperna.

I övrigt kan Folktinget omfatta förslagen.

 

Helsingfors den 23 maj 2016

 

Svenska Finlands folkting

 

Thomas Blomqvist                            Ordförande                                         

Anders Björklöf
Biträdande folktingssekreterare

Tags: Nyheter

Liknande