Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om förvaltningens gemensamma stödtjänster för elektroniska tjänster

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till Riksdagens förvaltningsutskott om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster.

Riksdagens förvaltningsutskott                            hav@riksdagen.fi

 

Ärende:       Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster

Hänvisning: Begäran om skriftligt utlåtande till förvaltningsutskottets sammanträde 1.6.2016

 

UTLÅTANDE

Svenska Finlands folkting tackar för möjligheten att ge ett skriftligt utlåtande till förvaltningsutskottets sammanträde. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning till frågor som har särskild betydelse för den svenskspråkiga befolkningen.

Regeringen har gett en proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster.

Enligt propositionen är avsikten att samla nuvarande och nya bestämmelser om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster i den föreslagna lagen och att föreskriva närmare om tjänsternas funktionalitet, om serviceproducenternas ansvar och uppgifter samt om behandlingen av personuppgifter och andra uppgifter. Dessutom föreslås bestämmelser om skyldigheten och rätten att använda gemensamma tjänster. Syftet med lagförslaget är bland annat att förbättra tillgången och kvaliteten på offentliga tjänster, att förbättra tjänsternas informationssäkerhet och att främja effektiviteten och produktiviteten inom den offentliga förvaltningens verksamhet.

Folktinget konstaterar att tvåspråkiga myndigheters digitala tjänster ska fungera likvärdigt på både svenska och finska. När tjänsterna planeras och utvecklas måste det därför finnas klara strategier för hur de digitala systemen ska byggas upp, så att de båda språkgruppernas rätt till service och information på eget språk tillgodoses. Folktinget förutsätter att alla elektroniska tjänster som utgör en del av tvåspråkiga myndigheters verksamhet fungerar fullständigt på två språk.

I det följande tar Folktinget ställning till språklagstiftningens förhållande till förslaget till lag om förvaltningens gemensamma stödtjänster.

 

1 § Lagens syfte och tillämpningsområde

I förslaget till 1 § 3 och 4 mom. ingår hänvisningar till lagar som ska tillämpas i anslutning till den gemensamma stödtjänsten. De lagar som nämns är personuppgiftslagen (523/1999), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), informationssamhällsbalken (917/2014) och lagen om styrning av informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen (634/2011).

Folktinget noterar att språklagen (423/2003) inte nämns och föreslår därför att den läggs till paragrafen. Vi hänvisar här till riksdagens grundlagsutskott som i sitt utlåtande GrUU 42/2005 rd har behandlat frågan om hänvisningar till allmänna förvaltningslagar när nya lagar bereds.

Grundlagsutskottet konstaterade följande: ”Enligt utskottets tolkningspraxis innebär tryggande av kraven på rättssäkerhet och god förvaltning … att de allmänna förvaltningslagarna iakttas när ärenden behandlas …” Utskottet ansåg vidare att det inte längre är ”… nödvändigt att ta in hänvisningar till allmänna förvaltningslagar i lag. Om man trots allt anser att t.ex. tydligheten kräver det, måste hänvisningen vara omfattande för att e contrario-tolkning ska undvikas.”

Eftersom språklagen är en allmän förvaltningslag, innebär utskottets konstaterande att även språklagen bör nämnas i 1 §, i och med att också andra allmänna förvaltningslagar nämns. Dessutom kräver förtydligandet av myndigheternas språkliga skyldigheter att språklagen nämns. Det här är viktigt för att undvika antagandet att språklagen inte är tillämplig i förhållande till den gemensamma stödtjänsten.

 

Allmän motivering och förhållande till grundlagen

I den allmänna motiveringen till propositionen redogörs för lagstiftningens bestämmelser om informationshantering. Här hänvisas till förvaltningslagen, offentlighetslagen, arkivlagen och personuppgiftslagen. Däremot saknas en hänvisning till språklagen. Även här bör man redogöra för språklagens betydelse.

Inte heller av lagförslagets grundlagsbedömning framgår att de språkliga rättigheterna enligt 17 § 2 mom. i grundlagen gäller inom ramarna för de gemensamma stödtjänsterna.

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ber Folktinget att förvaltningsutskottet i sitt utlåtande förutsätter att förslaget till 1 § i lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster kompletteras med en hänvisning till språklagen.

Folktinget ber också att förvaltningsutskottet förutsätter att den allmänna motiveringen kompletteras med en redogörelse för språklagens tillämplighet, och att bedömningen av lagförslagets förhållande till grundlagen kompletteras med en redogörelse för grundlagens 17 §. 

Folktinget ber förvaltningsutskottet fästa avseende också vid att de datasystem som används inom den offentliga förvaltningen ska fungera på båda nationalspråken, i enlighet med tvåspråkiga myndigheters skyldighet att betjäna allmänheten på finska och svenska.

 

Helsingfors, 31.5.2016

Svenska Finlands folkting

                                          

Markus Österlund 
Folktingssekreterare                                                      

Johanna Lindholm
Sakkunnig

 

 

 

 

 

Liknande