Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017–2020

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande om riktlinjerna för användningen av språk och översättning i statsrådet.

                                                                                      Ärende:       Svenska Finlands folktings utlåtande om riktlinjer för språk och översättning i statsrådet för åren 2017–2020

Hänvisning: Begäran om utlåtande 10.1.2016, 276/73/2016

 

UTLÅTANDE

Svenska Finlands folkting tackar för möjligheten att ge utlåtande om statsrådets riktlinjer för språk och översättning 2017-2020. Folktinget välkomnar initiativet som rätt implementerat kan leda till att språkliga frågor bättre integreras och beaktas som en naturlig del av arbetet i statsförvaltningen. Att utkastet finns tillgängligt enbart på finska är dock beklagligt.

 

Översättning av lagar, regeringspropositioner och förordningar

Enligt utkastet finns det behov av att förbättra framförhållningen vad gäller översättning av författningstext. Folktinget vill i detta sammanhang fästa uppmärksamhet vid att det ofta vore nödvändigt att översätta texter redan i beredningsskedet. Detta är viktigt för att också den svenskspråkiga befolkningen ska kunna tillgodogöra sig information och göra sig hörda i samma utstreckning som den finskspråkiga befolkningen. Nuvarande praxis är dock oenhetlig och det saknas ofta information om huruvida en svenskspråkig översättning av en beredningstext är under arbete och när den väntas bli tillgänglig.

Möjligheterna att påverka beslutsfattandet måste ses i ljuset av grundlagens 14 § 3 mom. om rätt till inflytande, enligt vilken det allmänna ska främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv. Bestämmelsen förutsätter att statsmakten vidtar aktiva åtgärder för att främja individernas samhälleliga inflytande och Folktinget anser att översättning av lagberedningstexter måste anses vara en sådan åtgärd. Folktinget anser att det finns skäl att utvärdera och utveckla denna aspekt i samband med att riktlinjernas fortsatta beredning.

 

Översättningarnas kvalitet

Folktinget framhåller vikten av tillräckliga resurser för översättning och produktion av material på svenska. Betydelsen av att översättningar är korrekta och idiomatiska framhävs särskilt då lagar och regeringspropositioner översätts. Nämnda texter utgör fundamentet för vårt samhälle och självfallet bör översättningarna hålla hög kvalitet. Till den del nämnda översättningsuppdrag upphandlas till privata producenter är det därför nödvändigt att fortlöpande granska översättningarnas kvalitet och att försäkra sig om producenterna uppfyller de i upphandlingen uppställda kraven bland annat gällande översättarnas kvalifikationer.

 

Tjänstemännens kunskaper om språklagstiftningen

Enligt utkastet finns det i ministerierna inte tillräcklig kunskap om de skyldigheter som följer av språklagstiftningen. Detta motsvarar Folktingets uppfattning och Folktinget understöder tanken om att enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter vid justitieministeriet skulle ordna information och utbildning som riktas till ministeriernas kommunikationsavdelningar.

Likväl anser Folktinget ändå att frågan måste ses ur ett bredare perspektiv. Samhället genomgår konstanta förändringar (bl.a. samhällstrukturer, serviceproduktion och digitalisering) och ministeriernas tjänstemän bör också ha en praktiskt orienterad förståelse för de språkliga rättigheterna och förmå identifiera vilka frågor som är viktiga med tanke på skyldigheten att tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings rättigheter enligt lika grunder. Folktinget ser att man kunde uppnå detta genom att ministerierna mer aktivt skulle involvera enheten för demokrati, språk och grundläggande rättigheter i projekt som inbegriper lagstiftning som har särskild språklig relevans. Detta inbegriper också stöd i att genomföra grundliga språkkonsekvensanalyser då detta visat sig vara en utmaning. För dessa ändamål bör enheten erhålla tilläggsresurser.

Tjänstemännens språkkunskaper

Tjänstemännens språkkunskaper bör ses som en central del av tjänstemännens kompetens. Statsrådets riktlinjer innehåller relevanta målsättningar och åtgärder för att stärka tjänstemännens språkkunskaper och stödja dem i att mer aktivt använda sina språkkunskaper.  Folktinget ifrågasätter ändå huruvida de föreslagna åtgärderna är tillräckliga för att åstadkomma en märkbar förändring. Folktinget anser att det är nödvändigt att skapa starkare incitament som verkligen sporrar tjänstemännen till att utveckla sina kunskaper i svenska i form av förhöjda språktillägg.

 

Kommunikation på externa webbsidor och social medier

Enligt utkastet ska ministerierna överväga i vilken form och i vilken omfattning de externa webbsidorna översätts till svenska. Då man överväger detta ska man särskilt beakta textens målgrupp. Folktinget poängterar att frågan om myndigheternas information regleras i språklagen och att ministeriernas kommunikation givetvis måste uppfylla gällande bestämmelser. Folktinget hänvisar till justitieministeriets rekommendation ”Praktiska anvisningar om tillämpningen av språklagstiftningen i webbtjänster” (OM 7/58/2015) med den reservationen att innehållet på ministeriernas och statsrådets webbplatser i allmänhet bör anses ha sådan relevans att de ska publiceras både på finska och svenska i sin helhet.

 

Kris- och nödsituationer

Folktinget fäster uppmärksamhet vid att översättningen av nödmeddelanden ofta innehåller fel. Ibland är felen sådana att innebörden av nödmeddelandet blir svår eller rent av omöjlig att tolka på svenska. Då nödmeddelanden publiceras är det i allmänhet fråga om situationer som berör hälsa och säkerhet och översättningarna måste därför hålla god kvalitet.

 

Digitalisering

Folktinget önskar slutligen framhålla digitaliseringen av den offentliga servicen som en av de mest betydelsefulla samhällstrenderna för tillfället. Till digitala lösningar knyts ett flertal funktioner och i framtiden kommer individerna att kommunicera med myndigheter och serviceproducenter huvudsakligen just genom dessa digitala lösningar. Med tanke på detta bör de digitala lösningarna planeras med omsorg så att de till alla delar uppfyller också språklagstiftningen krav. Detta innebär att man i ett tidigt skede tar hänsyn till språket så att de digitala tjänsterna fungerar på båda nationalspråken.

 

Svenska Finlands folkting

                                           
Markus Österlund                                                      
Folktingssekreterare                                                  

Mats Brandt
Ordförande i förvaltningsutskottet

Erik Munsterhjelm
Sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande