Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande om förslaget till regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift).

Ärende:     Svenska Finlands folktings utlåtande gällande förslag till regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift), OKM/62/040/2016

Undervisnings- och kulturministeriet har den 20.1.2017 begärt Svenska Finlands folktings (senare Folktinget) utlåtande i ovannämnda ärende.
Propositionen har beretts av en arbetsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, vars uppgift var att bereda lagstiftningsförändringar angående gymnasiets särskilda utbildningsuppgift.

Folktinget avger följande utlåtande:
Folktingets lagstadgade uppgift är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter, att arbeta för att utveckla dess kulturella och samhälleliga förhållanden samt att främja det svenska språkets ställning i Finland. Folktinget ger utlåtanden och bevakar att de språkliga rättigheterna tillgodoses vid handläggningen av ärenden hos myndigheter. 

Folktinget har tagit del av förslaget till regeringsproposition för lag om ändring av gymnasielag och lag om ändringar i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift). 

Folktinget tar inte ställning till de enskilda lagparagraferna i förslaget till regeringsproposition för lag om ändring i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (gymnasiets särskilda utbildningsuppgift) eftersom finansieringsfrågor inte direkt faller inom Folktingets verksamhetsuppgifter. 

Folktinget anser att preciserade bestämmelser om beviljande och finansiering av en särskild utbildningsuppgift för gymnasier är välkomna, de ökar öppenheten och transparensen i beslutsfattandet samt garanterar bättre än tidigare en likabehandling av olika sökande. 

Folktinget framhåller att det inte i lagpropositionen finns något specifikt omnämnt hur de svenskspråkiga lösningarna generellt sett skall tryggas i lagstiftningen. Effekterna av lösningarna och strukturerna bör vara sådana att de tryggar de språkliga rättigheterna.  
Verkligheten för den svenskspråkiga gymnasieutbildningen ser i grunden annorlunda ut jämfört med den finskspråkiga gymnasieutbildningen. Folktinget betonar att vi har så kallade anti-stordriftsfördelar inom undervisningen på svenska i Finland. De svenskspråkigas antal är litet och undervisningsgrupperna är mindre än jämfört med situationen inom den finskspråkiga utbildningen. Finansieringsreformer tenderar påverka små enheter, och därmed också de svenskspråkiga utbildningsenheterna, på ett betydande sätt. 

Utlåtandets centrala innehåll

• Folktinget anser att preciserade bestämmelser om beviljande och finansiering av en särskild utbildningsuppgift för gymnasier är bra. De ökar öppenheten och transparensen i beslutsfattandet samt garanterar bättre än tidigare en likabehandling av olika sökande. 
• Propositionen saknar omnämnande om hur de svenskspråkiga lösningarna skall tryggas.
• Den ekonomiska verkligheten för svenskspråkig undervisning ser generellt sett annorlunda ut än i den finskspråkiga undervisningen. Därför bör man införa en språklig koefficient. 


Helsingfors, 17.2.2017 
  
Vänligen, Svenska Finlands folkting 

Markus Österlund            
Folktingssekreterare             

Camilla Grundström
Biträdande folktingssekreterare

Liknande