Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Kommentarer till mellanrapporten om Framtidens kommun

Publicerad den:

Finansministeriet                                                       Helsingfors, 22.3.2017
Ärende:Svenska Finlands folktings kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun

Hänvisning: Begäran om kommentarer VM113:00/2015, 8.2.2017

 

UTLÅTANDE

Svenska Finlands folkting tackar för möjligheten att kommentera mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning till de frågor som berör de språkliga rättigheterna.

 

Förändringskrafter som nämns i mellanrapporten

Digitalisering

Enligt mellanrapporten utgör digitaliseringen en de förändringskrafter som starkt påverkar kommunerna i framtiden. Folktinget instämmer med detta omdöme och konstaterar att digitaliseringen innebär en omvälvande förändring för hela samhället. Både den statliga och den kommunala förvaltningen kommer att digitaliseras både internt och externt gentemot myndigheternas kunder.

Folktinget har vid ett flertal tillfällen lyft upp betydelsen av att beakta språkliga dimensioner då man digitaliser myndigheternas service samt då man skapar övriga digitala lösningar. Enligt Folktinget är det av alldeles central betydelse att de digitala lösningarnas tvåspråkighet genuint beaktas från första början då man inleder planeringsskedet av en digital service. Beaktas inte detta tenderar det leda till ett flertal problem då den digitala tjänsten tas i bruk. De språkliga rättigheterna bör på detta sätt tas med in i den digitala åldern så att de språkliga rättigheterna kan tillgodoses förändringarna till trots.  

 

Social- och hälsovårds- och landskapsreformen

Enligt mellanrapporten påverkar social- och hälsovårds- och landskapsreformen kommunernas verksamhet på ett grundläggande sätt. Folktinget ser att reformen är särskilt omvälvande med tanke på den svenskspråkiga befolkningen demokratiska rättigheter då den svenskspråkiga befolkningens procentuella andel minskar i landskapen i jämförelse med kommunerna. Följden av detta är den svenskspråkiga befolkningen kommer att ha försvinnande små möjligheter att påverka beslut som rör dem själva. Detta utgör en betydande långsiktig demokratisk utmaning för den svenskspråkiga befolkningen då både faktiskt inflytande och känsla av delaktighet försvinner.

 

En levande tvåspråkighet

Kommunerna kommer att ha en viktig roll vad gäller att trygga det svenska språkets och kulturens fortsatta existens och välmående i Finland. Folktinget ser att en fungerande utbildning på svenska är särskilt viktig. Urvalet av svenskspråkiga studieinriktningar får inte begränsas och det bör finnas möjlighet att utbilda sig till alla yrken på svenska.

 

Kommunen kommer likaså att ha en central roll vad gäller att skapa svenska rum, d.v.s. helheter bestående av svenskspråkig verksamhet bl.a. inom bildning, kultur, motion och fritidssysselsättning. För att skapa dessa svenska rum krävs planering och koordination av en genuint tvåspråkig kommunalförvaltning.    

 

Folktinget uttrycker oro för att svenskans ställning som förvaltiningsspråk är hotat. Orsaken till detta är de förvaltingsreformer, särskilt tingsrättsreformen och social- och hälsovårds- och landskapsreformen, som gör att existerande svensk- eller tvåspråkiga förvaltingsstrukturer införlivas i starkt finskspråkiga strukturer. Erfarenhet visar att ett minoritetsspråk sällan på lång sikt överlever dylika omstruktureringar.

 

Språkets ställning som ett levande förvaltingsspråk innehar stor betydelse både för samhällsservicens tvåspråkighet och för språkets fortlevnad i stort. Det är nödvändigt att kommunerna upprätthåller och bygger starka tvåspråkiga strukturer som fungerar parallellt och som uppråtthåller en fungerande samhällsservice på två språk.

 

Scenarierna och visionerna för framtidens kommun

Enligt Folktinget är en av utmaningarna i genomförandet av social- och hälsovårds- och landskapsreformen organiserandet av det förebyggandet arbetet inom social- och hälsovården, vilket till stor del ser ut att förbli på kommunens ansvar. Också strukturerna för det förebyggande arbetet som ligger på landskapets ansvar är förknippat med utmaningar, bl.a. till följd av systemet med valfrihet. Till den del reformen genomförs enligt nuvarande modell kommer det att vara nödvändigt att ägna det förebyggande arbetet särskild uppmärksamhet.

 

Svenska Finlands folkting

Thomas Blomqvist                                                     
Folktingsordförande  
   

Markus Österlund
Folktingssekreterare

Erik Munsterhjelm
Sakkunnig inom förvaltning

Liknande