Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande till Rundradions förvaltningsråd

Publicerad den:

Folktingets ställningstagande om de regionala nyheternas webbtjänster och personifiering

Hänv: Begäran om utlåtande 16.3.2017                                                

                                                                                 

Ärende: Förhandsprövning av de regionala nyheternas webbtjänster och personifiering

Folktingets ställningstagande

Inledning

Rundradion (Yle) planerar en förnyelse av sina webbsidor och särskilt regional- och lokalnyhetstjänsterna. I begäran av förhandsprövning ingår bland annat att utvärdera effekterna på dagstidningarnas nyhetsutbud på webben och också att utvärdera personifiering som en principiell fråga. Den förhandsprövning som förvaltningsrådet genomför består av två delar. Man vill dels få in synpunkter på konkurrensrättsliga frågor och dels på frågor som berör Rundradions uppgift som producent av offentlig service.

 

Yles förvaltningsråd har bett Svenska Finlands folkting (Folktinget) om ett utlåtande gällande denna förnyelse. Eftersom Folktingets lagstadgade uppgift är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter i Finland, tar vi i detta utlåtande i första hand ställning till frågan som berör Rundradions uppgift som producent av offentlig service. Vi riktar uppmärksamhet på de långsiktiga konsekvenser reformen kan få för den svenskspråkiga befolkningens möjligheter till likvärdig service på sitt eget modersmål.

 

De frågor gällande public service som förhandsprövningen ställer är:

 

  1. Ingår Yles utbud av regionala och lokala nyheter på webben i de public service-uppgifter som fastställs i lagen om Rundradion?

– Vilka effekter skulle en nedskärning eller nedläggning av Yles nyhetsutbud på webben ha?

– Bör utbudet av regionala och lokala nyheter på webben utökas eller skäras ned. Eller är utbudet i stort sett adekvat?

 

  1. Innebär personifieringen av Yles nyhetstjänst på webben enligt tjänstebeskrivningen att bolagets public service-uppdrag genomförs?

– Vilka skulle följderna bli om personifieringen upphörde?

 

 

Folktingets syn på saken

Public service-uppdraget

Folktinget betonar den uppgift som Yle har att tillhandahålla ett mångsidigt allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud för alla på lika villkor. Rundradions betydelse för det svenska språket i Finland är mycket central, och tillgången till public service på svenska är en grundförutsättning för att upprätthålla och utveckla en levande svenskspråkig identitet i Finland.

I Yles uppdragsbeskrivning sägs att den finskspråkiga och svenskspråkiga befolkningen ska behandlas på lika grunder i programverksamheten och i programproduktionen. Det här är förenligt med grundlagen som säger att Finland har två nationalspråk och att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter ska tillgodoses enligt lika grunder.

Folktingets svar på förhandsprövningens frågor

  1. Ingår Yles utbud av regionala och lokala nyheter på webben i de public service-uppgifter som fastställs i lagen om Rundradion?

 

Nyheter på webben är en självklarhet i dagens samhälle, och därför är det naturligt att Yle utöver nationella och internationella nyheter också har ett utbud av regionala och lokala nyheter på webben. Det här kan ses som en självklar del av det public service-uppdrag som Yle har.

I lagen om Rundradion Ab betonas att Rundradion är det enda medieföretag som är skyldigt att erbjuda ett utbud på lika grunder för båda nationalspråken samt ett utbud också för specialgrupper, minoriteter och övriga språkgrupper. Folktinget vill därför lyfta fram att det är viktigt att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter ska tillgodoses enligt lika grunder när Yle planerar och förverkligar sitt utbud av regionala och lokala nyheter på webben.

 

Vilka effekter skulle en nedskärning eller nedläggning av Yles nyhetsutbud på webben ha?

 

Eftersom allt fler tidningar idag publicerar sitt nyhetsmaterial bakom betalväggar, skulle en nedskärning eller nedläggning av Yles nyhetsutbud på webben kunna leda till att många konsumenter, i synnerhet unga och mindre bemedlade, inte längre har tillgång till nyhetstjänster av hög kvalitet. Därför är det motiverat att Yle har ett nyhetsutbud på webben.

 

Bör utbudet av regionala och lokala nyheter på webben utökas eller skäras ned. Eller är utbudet i stort sett adekvat?

 

Yle har den senaste tiden haft en klar strategi att stärka sin närvaro och service på webben. Det här betonades t.ex. vid sammanslagningen av Yle Fem och Yle Teema. Som Folktinget redan har framfört i ett tidigare utlåtande så är det naturligt att Yle behöver en närvaro på webben, men samtidigt vill vi betona att Yle bör koncentrera sig på sin kärnkompetens dvs. TV och webb-tv och inte till det skrivna ordet.

 

Med tanke på att Yles resurser är begränsade, och att det finns ett konkurrensläge med den skrivna pressen i synnerhet gällande lokala och regionala nyheter, borde Yle bättre motivera ifall man ämnar utöka utbudet av lokala och regionala nyheter på webben. Som Folktinget redan noterat är det motiverat att Yle erbjuder lokala och regionala nyheter på webben, och vi finner utbudet adekvat i sin nuvarande form.

 

  1. Innebär personifieringen av Yles nyhetstjänst på webben enligt tjänstebeskrivningen att bolagets public service-uppdrag genomförs?

 

Folktinget anser att personifieringen i sig inte är ett hot mot Yles public service-uppdrag. När det finns ett gränslöst utbud av information och medietjänster är det till hjälp för konsumenten om tjänsteleverantören erbjuder frivilliga personifieringsmetoder för att filtrera urvalet, och också att Yles redaktion kan välja de viktigaste nyheterna.

 

Med tanke på att det ingår i Yles public service-uppdrag att tillhandahålla ett mångsidigt allmännyttigt televisions- och radioprogramutbud för alla på lika villkor, är det viktigt att personifieringen genomförs på ett sätt som gör att den svenskspråkiga befolkningen erbjuds samma möjligheter och samma service.

Folktinget lyfter avslutningsvis upp sina mest centrala krav för reformen:

 

  • Yles förvaltningsråd bör kunna ge garantier för att den svenskspråkiga befolkningen i Finland kommer att behandlas på lika grunder i Yles utveckling av lokala och regionala nyheter på webben samt i personifieringen av Yles nyhetstjänster på webben.

 

Helsingfors den 15 april 2017

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Markus Österlund

Folktingssekreterare

Liknande