Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande gällande landskapsreformens fas II

Publicerad den:

Ärende:    Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till regeringens proposition om genomförande av landskapsreformen och om omorganisering av statens tillstånds-, styrnings- och tillsynsuppgifter.

Finansministeriet Helsingfors, 19.6.2017

Hänvisning: Begäran om utlåtande VM037:00/2016

UTLÅTANDE

Svenska Finlands folkting tackar för möjligheten att ge ett utlåtande i det aktuella ärendet. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Folktinget ställning till de frågor som berör de språkliga rättigheterna.
Folktinget konstaterar inledningsvis att utkastet innebär en sällsynt omvälvande omstrukturering av förvaltning på kommunal, regional och statlig nivå. De språkliga rättigheterna har beaktats på ett godtagbart sätt i utkastet, vilket är en förutsättning för att de språkliga rättigheterna ska kunna tillgodoses. Den praktiska implementeringen av lagstiftningen är dock det som sist och slutligen avgör huruvida den svenskspråkiga befolkningen får service på modersmålet eller inte. 

Ändring av språklagen 

Enligt förslaget fogas ett nytt 3 mom. till språklagens 10 § om individens språkliga rättigheter hos myndigheterna. Enligt bestämmelsens 1 mom. har var och en rätt att använda finska och svenska i kontakt med statliga myndigheter. Till den del statliga myndighetsuppgifter flyttar till enspråkigt finska landskap skulle nuvarande språklagens bestämmelser leda till försvagade språkliga rättigheter till denna del. 

Enligt det aktuella 3 mom. ”har  var  och  en  rätt  att  hos  landskapets  myndigheter använda sitt eget språk, finska eller svenska, i sitt eget ärende.” Ändringen korrigerar situationen så att medborgarnas språkliga rättigheter bibehålls och i själva verket till viss del också förstärks t.ex. till den del det är fråga om kommunala före detta kommunala myndighetsuppgifter. Folktinget understöder den föreslagna ändringen av språklagen. 

Lag om statens tillstånds- och tillsynsmyndighet

I utkastet föreslås en helt ny statlig myndighet, Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet, som skulle ta över största delen av de myndighetsuppgifter som inte flyttas till landskapen. Bland annat en betydande del av regionförvaltningsverkens, NTM-centralernas och Valviras uppgifter flyttas till myndigheten.

Folktinget anser att den grova struktur – myndighetens exakta struktur slås fast genom statsrådets förordning och i arbetsordningen (9 §) – som föreslås i utkastet möjliggör att de språkliga rättigheterna kan förverkligas i myndighetens service. Liksom man konstarerar i motiveringen till 5 § om myndighetens organisation (sidan 7, första stycket), bör den interna organisationsstrukturen stödja målsättningen att tjänsterna ska finnas tillgängliga på både finska och svenska på ett jämlikt sätt. I samband med det resonemanget önskar Folktinget dock fästa uppmärksamhet vid en olycklig formulering. Enligt ordalydelsen bör ”de sektorer som i större utsträckning har regional verksamhet se till att tjänsterna på ett jämlikt sätt finnas tillgängliga utan oskäliga svårigheter”. Det bör vara myndighetens målsättning att arbeta för och organisera sig så att man kan ge service på båda språken. Folktinget anser att formuleringen ”oskäliga svårigheter” bör strykas från texten.  

Folktinget understöder att man i 5 § 2 mom. garanterar att Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet bibehålls inom ramen för den nya myndighetsstrutkuren. Enligt Folktinget utgör ifrågavarande enhet ett bra exempel på hur de språkliga rättigheterna kan tryggas inom (den regionala) statsförvaltningen. För att enhetens arbete i fortsättningen ska kunna hålla samma höga nivå, är det viktigt att enheten får behålla det omfattande ansvaret för sin personal och sin ekonomi.  

Lag om Statens ämbetsverk på Åland

Folktinget anser att lagen är ändamålsenligt formulerad och skapar möjligheter för fortsatt god myndighetsservice på Åland. 

Svenska Finlands folkting

Markus Österlund
Folktingssekreterare

Erik Munsterhjelm
Sakkunnig inom förvaltning

Liknande