Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen

Publicerad den:

Undervisnings- och kulturministeriet har bett Svenska Finlands folkting yttra sig om förslaget till fördelning av stöd till tidningspressen 2017. 

Hänvisning: Ministeriets begäran om utlåtande 7.7.2017 OKM/35/090/2017

Ärende: Fördelning av stöd till den minoritetsspråkiga tidningspressen 2017

Folktingets ställningstagande
Undervisnings- och kulturministeriet har bett Svenska Finlands folkting yttra sig om förslaget till fördelning av stöd till tidningspressen 2017. 

I sin promemoria i ärendet skriver Undervisnings- och kulturministeriet att det i statsbudgeten för 2017 under moment 29.01.50.5 (Understödjande av den minoritetsspråkiga tidningspressen) reserverats ett anslag på 500 000 euro för att stödja tidningar som publiceras ”på svenska eller på de nationella minoritetsspråken samiska, karelska eller romani samt elektroniska publikationer som motsvarar dessa, motsvarande elektroniska publikationer på teckenspråk samt nyhetstjänster på svenska.”

Folktingets lagstadgade uppgift är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter, samt att arbeta för att utveckla det svenska språkets ställning i Finland. Därför koncentrerar vi oss i utlåtandet på att kommentera stödet för tidningspress som ges ut på svenska och nyhetstjänster som produceras på svenska. 

Tillgången till public service på svenska och en mångfald av svenskspråkiga tidningar är en förutsättning för att upprätthålla och utveckla en levande svenskspråkig identitet i Finland. Folktinget ser stödet för tidningspress och nyhetstjänster på svenska som ett viktigt led i arbetet för att främja landets två nationalspråk. 

I förslaget till fördelning av stödet föreslår ministeriet att 400 000 euro av anslaget för stöd till tidningspressen ska användas för att stödja Nyhetsbyrån FNB Ab, eftersom bolaget betjänar den svenskspråkiga pressen på bred bas, och att genom stödet kan de svenskspråkiga tidningarna erbjudas nyhetstjänster på svenska till samma pris som STT erbjuder sina finskspråkiga kunder motsvarande tjänster. Svensk Presstjänst Ab föreslås få 40 000 euro för svenskspråkig nyhets- och innehållsproduktion där tyngdpunkten ligger på digitala medier. 40 000 euro föreslås gå till Alma Media Kustannus Oy/Lapin Kansa för produktion och utgivning av nyhetsmaterial på samiska. 20 000 euro föreslås gå till Karjalan kielen seura ry för att via Karjal Zurnualu stimulera det karelska språket. 

Övriga sökande som har sökt stöd för tidningar och nätpublikationer på svenska är Svenska hörselförbundet rf.  Förbundets medlemstidning ”Vi hörs” som utkommer fyra gånger per år är en viktig informationskälla, och den enda svenskspråkiga, för målgruppen. Ministeriet föreslår att ansökan från Svenska hörselförbundet rf avslås eftersom tidningen inte uppfyller de villkor om vilka stipuleras i 3 § i statsrådets förordning om stöd för tidningspressen, dvs. att en tidning eller nätpublikation ska utkomma minst en gång i veckan. 

I beredningen skriver Undervisnings- och kulturministeriet att tack vare stödet till Nyhetsbyrån FNB Ab kan de svenskspråkiga tidningarna erbjudas nyhetstjänster på svenska till samma pris som STT erbjuder sina finskspråkiga kunder motsvarande tjänster. Folktinget ser detta som mycket viktigt och som förenligt med de principer som statsrådet slagit fast i sin nationalspråksstrategi, dvs. att landets nationalspråk ska behandlas jämlikt.
 
Under många år har det ansvariga ministeriet ansett det vara bäst att koncentrera hela stödsumman som går till svenskspråkig press till att stödja Nyhetsbyrån FNB Ab, eftersom bolaget betjänar den svenskspråkiga pressen på bred bas. 2017 väljer ministeriet att föreslå att summan som ska ges till Nyhetsbyrån FNB Ab minskar från 440 000 euro till 400 000 euro, och att Svensk Presstjänst Ab ska beviljas 40 000 euro för svenskspråkig nyhets- och innehållsproduktion med tyngdpunkt på digitala medier. Motiveringen är att ministeriet anser att det är viktigt att mångfalden inom informationsförmedlingen på svenska ska främjas.
Folktinget stöder Undervisnings- och kulturministeriets förslag att den stora merparten av anslaget för stödjande av tidningspressen på svenska koncentreras till att stödja Nyhetsbyrån FNB Ab, eftersom bolaget betjänar den svenskspråkiga pressen på bred bas. Eftersom Svensk Presstjänst Ab fått en viktigare roll som förmedlare av nyhetsmaterial på svenska, och flera aktörer inom mediebranschen inte längre använder sig av FNB:s tjänster, är det befogat att Svensk Presstjänst får ett högre anslag än summan på 40 000 euro som ministeriet föreslår. 

Folktinget finner det beklagligt att förslaget 2017 följer den linje som har gällt de senaste åren och att stödet till nyhetstjänster på svenska i dag är lägre än 2013.
Folktinget anser att moment 29.01.50.5 i statsbudgeten (Understödjande av tidningspressen) i framtiden måste höjas för att därmed garantera likvärdig behandling av landets nationalspråk, samt för att möjliggöra stöd till även andra språkgrupper som enligt grundlagen har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Hit hör de samiska språken, romani och karelskan.

Helsingfors den 11 augusti 2017

SVENSKA FINLANDS FOLKTING


Thomas Blomqvist        Camilla Grundström
ordförande            biträdande folktingssekreterare

Liknande