Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om gymnasielagen

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till kulturutskottet gällande regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet.

Ärenden: RP 41/2018 rd

Förslag till gymnasielag

4 §: Förutsättningar för beviljande av tillstånd att ordna utbildning, säkerställande av tillräcklig tillgång till gymnasieutbildning

Enligt förslaget till lag om gymnasielag ska undervisnings- och kulturministeriet i samband med beslut om beviljande av tillstånd att ordna utbildning säkerställa en tillräcklig nationell och regional tillgång till gymnasieutbildning.

Folktinget betonar att även tillgången till svenskspråkig gymnasieutbildning bör säkerställas och skrivas in i lagen.

8 §: Samarbete och anskaffning av utbildning, samarbete med övriga utbildningsanordnare och aktörer inom arbets- och näringslivet

Utbildningsanordnaren ska enligt förslaget till lag om gymnasielag samarbeta med anordnare av grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskolor samt aktörer inom arbets- och näringslivet.

Folktinget välkomnar denna utveckling gällande samarbete med andra aktörer, men framhåller, när det gäller samarbetet med högskolor, att situationen ser mycket olika ut i de olika kommunerna och i de olika regionerna i landet.

Gymnasier belägna på orter långt ifrån en högskola riskerar hamna i en mera ofördelaktig ställning än gymnasier belägna på en högskoleort. Folktinget framhåller att de geografiska avstånden ställvis är långa i Svenskfinland. Hur kan man i en kommun belägen långt från en högskoleort skapa ett verkligt samarbete mellan ett gymnasium och en högskola så att samarbetet inte enbart begränsas till ett digitalt samarbete?

Folktinget framhåller vidare att det krävs resurser för att skapa och etablera ett verkligt samarbete. Den ekonomiska situationen ser olika ut i de olika gymnasierna. Har alla gymnasier råd med ett samarbete?

Folktinget poängterar att alla gymnasier, även de svenskspråkiga, bör ha jämlika möjligheter att ordna och trygga samarbetet med högskolor.

13 § Ordnande av studierna, individuella val

I förslaget till lag om gymnasielag sägs att undervisningen ska ordnas så att den studerande har möjlighet till individuella val genom att utnyttja undervisning som ges av högskolor och andra utbildningsanordnare. Vidare stadgas att en del av studierna ska ordnas i samarbete med en eller flera högskolor.

Folktinget framhåller att alla studerande bör ges likadana förutsättningar till individuella val oberoende av undervisningsspråk och var gymnasiet är beläget.

Allmänt om studiehandledning

Förslaget till lag om gymnasielag förutsätter att studiehandledningen i gymnasiet ska öka. I Svenskfinland är situationen gällande tillgången till behöriga studiehandledare i vissa kommuner redan idag problematisk.

Det är svårt att hitta och rekrytera studiehandledare på svenska, därför bör flera och nya studiehandledare utbildas på svenska. I Svenskfinland råder för tillfället en sådan situation att ingen högskola utbildar svenskspråkiga studiehandledare för gymnasiet.

Folktinget förutsätter att det framöver utbildas tillräckligt med svenskspråkiga studiehandledare för gymnasiet.

Sammanfattning

– Folktinget betonar att även tillgången till svenskspråkig gymnasieutbildning bör säkerställas och skrivas in i lagen,
– Folktinget poängterar att alla gymnasier i hela landet bör ha jämlika möjligheter att ordna och trygga samarbetet med högskolor,
– Folktinget framhåller att alla studerande bör ges likadana förutsättningar till individuella val oberoende av undervisningsspråk och var gymnasiet är beläget,
– Folktinget förutsätter att det framöver utbildas tillräckligt med svenskspråkiga studiehandledare för gymnasiet.

Yhteenveto

– Folktinget korostaa, että myös ruotsinkielinen lukiokoulutus on turvattava ja kirjoitettava lakiin,
– Folktinget painottaa, että maan kaikilla lukioilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet järjestää ja turvata yhteistyötä korkeakoulujen kanssa,
– Folktinget korostaa, että kaikille opiskelijoille on annettava samanlaiset edellytykset yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin opetuskielestä ja lukion sijainnista riippumatta,
– Folktinget edellyttää, että jatkossa koulutetaan rittävä määrä ruotsinkielisiä lukion opinto-ohjaajia.

Helsingfors, 16.5.2018

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Markus Österlund 
folktingssekreterare 

Camilla Grundström
sakkunnig i utbildningsfrågor

Liknande