Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om valfrihetslagen

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till riksdagens social- och hälsovårdsutskott gällande regeringspropositionen med förslag till lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den.

RP 16/2018 rd 

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har bett om ett skriftligt utlåtande med temat språkliga rättigheter. I enlighet med sitt lagstadgade uppdrag tar Svenska Finlands folkting (Folktinget) ställning endast till aspekter som gäller den svenskspråkiga befolkningen.

Folktinget tar i det följande ställning till de ändringar som regeringen föreslår i sitt genmäle till riksdagens social- och hälsovårdsutskott (daterat 18.6.2018) med anledning av grundlagsutskottets utlåtande GrUU 15/2018 rd samt övriga sakkunnigutlåtanden. I övrigt hänvisar Folktinget till sitt utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet 7.5.2018 gällande förslaget till valfrihetslag.

41 § i valfrihetslagen om språket för tjänster som tillhandahålls mot kundsedel och enligt personlig budget

Enligt regeringens förslag till 41 § (RP 16/2018 rd) ska landskapet så långt möjligt se till att tjänster som tillhandahålls mot kundsedel och enligt en personlig budget finns tillgängliga inom landskapet på landskapets språk, så att kundens valfrihet förverkligas i fråga om dessa tjänster.

Riksdagens grundlagsutskott konstaterade i sitt utlåtande (GrUU 15/2018 rd) att bestämmelsen om landskapets skyldighet att främja de språkliga rättigheterna behövs, men den bestämmelsen är löst formulerad. Enligt grundlagsutskottet ”måste uttrycket ’så långt möjligt’ strykas ur bestämmelsen. Alternativt måste bestämmelsens förpliktande karaktär stärkas på något annat sätt. En sådan ändring är ett villkor för att lagförslaget ska kunna behandlas i vanlig lagstiftningsordning.”

Regeringen har i sitt genmäle föreslagit att bestämmelsen ändras enligt följande:

Landskapet ska så långt möjligt se till främja att tjänster som tillhandahålls mot kundsedel och enligt en personlig budget finns tillgängliga inom landskapet på landskapets språk, så att kundens valfrihet förverkligas i fråga om dessa tjänster.

Folktinget ifrågasätter huruvida regeringens förslag på ändring av 41 § 1 mom. överensstämmer med det krav som grundlagsutskottet ställde i sitt utlåtande. Grundlagsutskottet förutsätter att bestämmelsens förpliktande karaktär stärks, till exempel genom att stryka uttrycket så långt möjligt. Ordet främja kan anses vara vagt och inte särskilt förpliktande.

Landskapet bör ges en skyldighet att säkerställa att tjänster som tillhandahålls mot kundsedel och enligt personlig budget i tillräcklig utsträckning finns tillgängliga inom landskapet på landskapets språk, så att kundens valfrihet, språkliga rättigheter och faktiska jämlikhet förverkligas i fråga om dessa tjänster.

För att bestämmelsen bättre ska motsvara grundlagsutskottets krav på ändringar i 41 § 1 mom., föreslår vi följande formulering:

Landskapet ska så långt möjligt se till säkerställa att tjänster som tillhandahålls mot kundsedel och enligt en personlig budget finns tillgängliga inom landskapet på landskapets språk, så att kundens valfrihet förverkligas i fråga om dessa tjänster.

Övriga bestämmelser

Regeringen har i sitt genmäle även föreslagit ändringar i 42 § och 3 § i valfrihetslagen. Till 42 § föreslås ett tillägg om att landskapen kan ställa villkor på tjänsteproducenterna gällande säkerställandet av de språkliga rättigheterna. I 3 §, som handlar om förhållandet till annan lagstiftning, föreslår regeringen en hänvisning till lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) i sin helhet, istället för den tidigare hänvisningen till två av lagens paragrafer. Folktinget understöder ändringarna.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis konstaterar Folktinget att bestämmelsen i 41 § 1 mom. bör stärkas i enlighet med grundlagsutskottets krav och formuleras enligt följande:

Landskapet ska säkerställa att tjänster som tillhandahålls mot kundsedel och enligt en personlig budget finns tillgängliga inom landskapet på landskapets språk, så att kundens valfrihet förverkligas i fråga om dessa tjänster.

Helsingfors den 3 juli 2018

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Thomas Blomqvist
folktingsordförande    

Markus Österlund                                                      folktingssekreterare

Johanna Lindholm
sakkunnig i social- och hälsovårdsfrågor  

 

Suomenkielinen yhteenveto

Hallituksen esityksessä (HE 16/2018 vp) ehdotetun 41 §:n perusteella maakunnan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavia palveluja on saatavilla maakunnan alueella maakunnan kielillä siten, että asiakkaan valinnanvapaus mainituissa palveluissa toteutuu.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (PeVL 15/2018 vp) katsonut, että säännös on muotoiltu ongelmallisen väljästi. Perustuslakivaliokunnan mukaan ”säännöksestä tulee … poistaa ilmaisu ’mahdollisuuksien mukaan’ tai sen velvoittavuutta muuten lisätä. Tällainen muutos on edellytys sille, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.”

Hallitus on 18.6.2018 annetussa vastineessaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ehdottanut säännökseen seuraavaa muutosta:

Maakunnan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä edistettävä sitä, että asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavia palveluja on saatavilla maakunnan alueella maakunnan kielillä siten, että asiakkaan valinnanvapaus mainituissa palveluissa toteutuu.

Folktingetin näkemyksen mukaan käsite edistää ei ole riittävän velvoittava. Folktinget kyseenalaistaa vahvasti, täyttääkö muutosehdotus perustuslakivaliokunnan vaatimuksen, ja ehdottaa hallituksen muutosehdotuksen sijaan seuraavaa muutosta:

Maakunnan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä varmistettava, että asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavia palveluja on saatavilla maakunnan alueella maakunnan kielillä siten, että asiakkaan valinnanvapaus mainituissa palveluissa toteutuu.

Liknande