Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om tidigareläggning av A1-språk

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande till undervisnings- och kulturministeriet gällande gällande utkast till ändring av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning.

Ärende: OKM/27/010/2018

Svenska Finlands folkting (senare Folktinget) anser att ändringen av förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbildningen samt av förordningen om grundläggande utbildning är bra. Folktinget välkomnar den föreslagna förändringen som innebär att språkstudierna inom den grundläggande utbildningen tidigareläggs. Enligt förslaget inleds undervisningen i A1-språket under vårterminen det första året inom den grundläggande utbildningen. 

Förslaget är i linje med Folktingets tidigare ställningstaganden. I utlåtandet om utredningen ”Flerspråkighet som resurs, förslag till åtgärder för utvecklingen av den nationella språkreserven i Finland”, förespråkade Folktinget en tidigareläggning av studier i A1-språket. Folktinget konstaterade också att ju tidigare språkinlärningen inleds desto bättre, att det är viktigt med en lekfull inlärning och att fokus bör sättas på de kommunikativa färdigheterna.

Det nu föreliggande förslaget befrämjar en utbildningsmässig jämlikhet. Förslaget förpliktar att alla elever i hela landet ges lika möjligheter till språkstudier oberoende av boningsort och socioekonomisk ställning. De lokala och regionala skillnaderna när det gäller ordnandet av språkutbildning försvinner som en följd av ändringen.

En språklig medvetenhet och språkkunskaper över lag är en tillgång både för individen, arbetslivet och samhället i stort.

Utlåtandets centrala innehåll:

Folktinget
– ställer sig positivt till en tidigareläggning av undervisningen i A1-språket och konstaterar att förslaget är i linje med Folktingets tidigare ställningstaganden 

– konstaterar att förslaget befrämjar en utbildningsmässig jämlikhet som ger alla elever samma utgångsläge gällande språkstudier i den grundläggande utbildningen


Helsingfors, 10.8.2018 
 
SVENSKA FINLANDS FOLKTING 

Markus Österlund            
folktingssekreterare     

Camilla Grundström
biträdande folktingssekreterare
 

Liknande