Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Språkliga rättigheter också på webben och i sociala medier

Publicerad den:

Folktingets förvaltningsutskott höll årets första möte 15.2.2019 och fick ta del av justitieministeriets syn på språkliga rättigheter och digitalisering.

Vava Lunabba, specialsakkunnig vid ministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter, höll ett föredrag om dessa frågor. Lunabba konstaterade att den finsk- och svenskspråkiga befolkningens behov av information ska tillgodoses också på webben och i sociala medier. Myndigheterna ska självmant se till att de språkliga rättigheterna förverkligas, och det är viktigt att redan i planeringsskedet beakta hur de språkliga rättigheterna ska tillgodoses i praktiken. Justitieministeriet har utfärdat praktiska anvisningar om tillämpningen av språklagstiftningen på webben (JM 7/58/2015).

Utskottet fick också information om Folktingets insatser gällande domstolspraktiken på svenska under de gångna åren. Riksdagens beslut om tingsrättsreformen år 2017 innebar bland annat att antalet praktikplatser på svenska vid landets tingsrätter minskade från sammanlagt fem till två, vilket var mycket bekymmersamt med tanke på det framtida behovet av svenskkunniga domare. En viktig nyhet var därför att justitieministeriet våren 2018 beslutade att inrätta åtta tjänster för svenskspråkiga tingsnotarier vid de tvåspråkiga tingsrätterna från början av år 2019. 

Utskottet tog också upp aktuella frågor inom landskapen och konstaterade att landskaps- och vårdreformens framtid beror på de beslut som kommer att fattas i riksdagen inom kort. Slutligen behandlade utskottet ett utkast till verksamhetsplan 2019–2020 inför Folktingets session i Mariehamn 3–4.5.2019.

Liknande