Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Mottagare av folktingsmedaljen 2019

Publicerad den:

Folktinget utdelade en folktingsmedalj i guld och 17 folktingsmedaljer.

Motiveringar för förtjänstmedaljer Svenska Dagen 2019

Folktingets förtjänstmedalj i guld

Christoffer Taxell, minister, Åbo
Christoffer Taxell har en lång karriär inom politiken som riksdagsledamot, minister och ordförande för Svenska folkpartiet. Taxell har också innehaft betydande poster inom näringslivet och fram till 2018 var han ordförande för Konstsamfundet, en aktör som spelar en central roll i att stödja det svenska i Finland. Under Taxells sektoröverskridande karriär har han konsekvent visat på svenskans betydelse. Hans arbete för lösningar där svenskan får leva och utvecklas, har främjat svenskans ställning i ett språkklimat som ofta varit utmanande.

Folktingets förtjänstmedalj

Anders Björklöf, pensionär, Helsingfors
Anders Björklöf har gjort en gedigen insats för Finlands tvåspråkighet under flera årtionden genom att bevaka svenska frågor och skapa förståelse bland beslutsfattare. Det här har han gjort bland annat som ombudsman på Finlands svenska socialdemokrater, som fullmäktigeledamot i Pojo under fyra årtionden och en del av den tiden som ordförande för kommunfullmäktige. Björklöf har också varit biträdande folktingssekreterare.

Tom Böhling, prorektor, Helsingfors
Tom Böhling är prorektor vid Helsingfors universitet med ansvar för tvåspråkighetsfrågor. Böhling har tidigare innehaft en svenskspråkig professur vid medicinska fakulteten och han har också verkat som chef för Medicum. Böhling har tydligt tagit ställning för svenskans roll som utbildningsspråk på Helsingfors universitet för att säkerställa att det finns tillräckligt med svenskkunniga inom olika branscher.

Riko Eklundh, skådespelare, Helsingfors
Riko Eklundh har varit yrkesverksam skådespelare i över trettio år främst på Svenska Teatern i Helsingfors och på Åbo Svenska Teater. Han har varit styrelsemedlem och ordförande i Finlands Svenska Skådespelarförbund. Det svenska språket och det svenska språkets historia i Finland är hjärtesaker för Eklundh och han sprider kunskap om svenskan i olika sammanhang och diskussioner så väl i finskspråkiga som i internationella miljöer.

Kjell Nylund, överkommissarie, Tammerfors/Korsholm
Kjell Nylund är ansvarig för den svenskspråkiga undervisningen vid Polisyrkesskolan i Tammerfors. Nylund är en eldsjäl som vill se till att det utbildas tillräckligt många poliser på svenska och att svenskkunniga personer blir poliser. Nylund ansvarade för utbildningen av finska och rikssvenska polisens sampatrullering i Tornedalen, och han är kontaktperson för Nordcop-arbetet som omfattar student- och lärarutbyte mellan Finland och de nordiska länderna.
Steven Frostdahl, ombudsman, Nykarleby
Steven Frostdahl är medlem i stadsfullmäktige i Nykarleby sedan år 2009 och han är ordförande och den bärande kraften för Nykarlebys socialdemokratiska kommunorganisation. Frostdahl har aktivt verkat för det svenska språket bland annat som ordförande för Finlands svenska socialdemokrater åren 2008-2013 och som viceordförande för Folktinget åren 2009-2017. 

Carola Gröndahl, speciallärare/yrkeslärare, Pargas
Carola Gröndahl brinner för språk och kommunikation, och hon vill genom att utveckla dessa stärka ungdomars självbild och självkänsla. Gröndahl har skapat och jobbar med projektet Hurrikaani, ett samarbetsprojekt mellan yrkesskolan Axxell och Lapin Koulutuskeskus i Rovaniemi. Genom projektet vill man påverka attityder och sprida kunskap om det svenska språket som en möjlighet.

Leif Jansson, pol.mag, Mariehamn
Leif Jansson har arbetat som socialdirektör i Mariehamn och han fungerade under en lång tid som verksamhetsledare för Finlands Röda Kors Ålands distrikt. Han är en eldsjäl för det svenska och har ofta varit den enda svenskspråkiga medlemmen i styrelser och förvaltningsråd. Jansson har översatt flera böcker i socialvård till svenska.

Johan Johansson, direktör, Grankulla
Johan Johansson leder Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar. Johansson hade en alldeles central roll i arbetet för att förverkliga byggandet av Svenska gården i Lahtis som inrymmer Svenska skolan i Lahtis och ett daghem. Johansson innehar flera förtroendeuppdrag i sin hemstad Grankulla. Han har tidigare varit SFP:s partisekreterare åren 2010–2015 och kommundirektör i Oravais. 

Ulrica Karp, direktör, Vasa
Ulrica Karp har en central roll i att genom kunskap och utbildning stärka Österbotten och Svenskfinland. Karp är direktör för SÖFUK som bland annat upprätthåller KulturÖsterbotten och Wasa Teater, viceordförande i yrkeshögskolan Novias styrelse och styrelseordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten. Karp är genuint engagerad i bildningsfrågor och jobbar för att bildningen ska fortsätta stärkas på svenska i Finland. 

Bodil Lund, pensionerad modersmålslärare, Borgå
Bodil Lund är en eldsjäl för svenskan och hon var under många år en älskad modersmålslärare vid Borgå gymnasium. I sitt arbete för det svenska språket har hon gått långt utöver det som kan förväntas av en lärare. Lund är initiativtagare till Runeberg Junior-priset och hon har medvetet jobbat för att stärka elevernas språkutveckling. Lund är aktiv i kommunalpolitiken i Borgå och var tidigare medlem i Folktingets styrelse.


Gun Mannfolk, pensionär, Lappfjärd
Gun Mannfolk har gjort ett långvarigt, gediget arbete för att stärka de kulturella traditionerna bland den svenska befolkningen i Sydösterbotten. Mannfolk har ett eget privat allmogemuseum i Lappfjärd som hon drivit i årtionden, hon upprätthåller folkdräktstraditionen och hon har fört vidare värdefulla traditioner till kommande generationer. 

Katarina Petrell, regeringsråd, Helsingfors
Katarina Petrell är enhetschef för den Svenska språkenheten vid Statsrådets översättnings- och språksektor. Under hennes ledning har enheten utvecklats till en modern översättningsorganisation som uppmärksammats också på EU-nivå. Petrells engagemang för att trygga strukturerna för svensk lagberedning i Finland har varit långt större än vad som kan förväntas inom ramen för normal tjänsteutövning.

Brage Räfsbäck, pensionär, Korsholm
Brage Räfsbäck har verkat som kommunsekreterare i tidigare Solf kommun och sedan som tjänsteman i Korsholms kommun. Han har länge arbetat inom de centrala institutionerna för hembygdsarbetet i Svenskfinland, och han är en aktivist som värnar om det österbottniska kulturarvet och kulturmiljön på Stundarsområdet. Räfsbäck är hedersordförande i Finlands svenska hembygdsförbund och aktiv i flera frontveteranföreningar.
Catarina Silvander, verkställande direktör, Karleby
Catarina Silvander har som direktör för ungdomscentret Villa Elba byggt upp en verksamhet som fungerar föredömligt på båda nationalspråken. Villa Elba satsar på internationellt ungdomsarbete och natur och miljö, ett lyckat koncept och man tar ofta emot utländska besökare verksamma inom ungdomssektorn. Silvander har också engagerat sig i kommunalpolitiken och jobbat för svenska frågor som kampanjerna ”Päivää Goddag” och ”Byri på svensk”.

Kjell Skoglund, vd, Stockholm
Kjell Skoglund är vd för Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm och år 2016 fick han utmärkelsen Årets främjare av förbindelserna mellan Sverige och Finland. Skoglund har under tre decennier målmedvetet arbetat för att främja svenskans roll i Finland och Finlands roll i Norden. I sin nuvarande uppgift har han gjort en stor insats för att lyfta fram svenskan i finskspråkig media. Hans debattartiklar har publicerats i ett stort antal finskspråkiga tidningar.

Liisa Suopanki, pensionerad språkbadslärare, Åbo
Liisa Suopanki har en lång karriär som lärare bakom sig. Hon var med och startade språkbad i Åbo och har allt sedan dess lagt ner en stor arbetsinsats och ett brinnande engagemang på att utveckla och bibehålla språkbadsundervisningen i staden. Både som lärare och som privatperson har Suopanki varit med och ordnat program under evenemang som svenska dagen och ”Svenska på stan”.

Jeanette Öhman, författare och journalist, Los Angeles
Jeanette ”Peppe” Öhman har gett ut ett flertal böcker. För 15 000 läsare i månaden är Öhman en bloggare och podcast-journalist som diskuterar, underhåller, ifrågasätter och analyserar. Öhman har en stor läsarskara i både Finland och Sverige, och förmedlar genom sin blogg på ett underhållande sätt kunskap om den finlandssvenska kulturen och är en god ambassadör för det svenska i Finland.

Liknande