Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om mänskliga rättigheter

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande om beredningen av statsrådets redogörelse om de mänskliga rättigheterna.

Utlåtande har getts i form av svar på några enkätfrågor i den elektroniska tjänsten utlåtande.fi.

3) Digitalisering, information och mänskliga rättigheter

7. Vilka frågor/teman som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör behandlas under detta temaområde?

Med hänvisning till bland annat Finlands grundlag, den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter och FN-konventionen om rättigheter för personer funktionsnedsättning förutsätter tryggandet av likabehandling i fråga om digitalisering och information att de grundläggande språkliga rättigheterna förverkligas och att tillgängligheten i informationen förverkligas. Därför anser vi att de språkliga rättigheterna och tillgänglighetsperspektivet bör behandlas under detta temaområde.  

8. Vilka konkreta utvecklingsåtgärder anser ni att detta temaområde bör innehålla? Lämnar ni förslag till konkreta åtgärder med motiveringar.


När det gäller förverkligandet av de språkliga rättigheterna till exempel i samband med användningen av artificiell intelligens i finländska myndigheters kundservice finns det vissa utmaningar. En sådan utmaning är hur man ska säkerställa interaktionen mellan den maskinella kundservicen och den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Förutsättningen för att få bra AI-system som fungerar på svenska är tillgången till stora mängder data på svenska. Det måste finnas tillräckliga språkresurser som man kan träna de digitala lösningarna med, men inom de flesta sektorer råder brist på språkresurser på svenska. För att digitala lösningar och i synnerhet artificiell intelligens ska kunna användas med beaktande av de grundläggande språkliga rättigheterna, anser vi därför att man bör satsa på att skapa materialbanker på olika språk för att ha tillräckliga språkresurser för maskininlärning.  

4) Främjande av likabehandling

9. Vilka frågor/teman som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna bör behandlas under detta temaområde?

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har nyligen fattat sitt första beslut vad gäller diskriminering på grund av språk (dnr 616/2018). Därför vore det bra att behandla språk som en fråga när det gäller främjande av likabehandling i Finland. 

En annan ständigt aktuell fråga som bör behandlas, både med avseende på Finland samt i EU- och utrikespolitiken, är multipel diskriminering. 

Tags: Nyheter

Liknande