Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget kommenterar äldreomsorgslagstiftningen

Publicerad den:

Folktinget har tagit ställning till följande fråga gällande social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupps rapport om reformen av lagstiftningen om tjänster för äldre.

Remissfrågorna har besvarats i den elektroniska tjänsten utlåtande.fi. 

14. Har ni andra synpunkter på utvecklingen av lagstiftningen om tjänsterna för äldre?

Inom äldreomsorgen är språket av stor betydelse. Klientens lagstadgade språkliga rättigheter är tryggade i grundlagen och språklagen och tydligt definierade i äldreomsorgslagen, socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen samt i lagen om patientens ställning och rättigheter och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. 

En fungerande kommunikation mellan klient och personal är en förutsättning för en väl utförd utredning av klientens servicebehov, för tjänster som motsvarar klientens behov och för klientens välbefinnande. När det gäller social- och hälsotjänster för äldre förstärks ofta språkets betydelse. Till exempel försvagas ofta kunskaperna i andra språk än modersmålet för personer som har en minnessjukdom. Därför är det viktigt att även den språkliga miljön och kulturen tas i beaktande när äldreomsorgen och i synnerhet boendeverksamheten planeras.

En helhet i reformen av servicen för äldre personer är bedömningen av klientens servicebehov. Det har föreslagits att RAI-systemet ska användas som nationell bedömnings- och uppföljningsmätare för funktionsförmåga och servicebehov. Eftersom RAI-systemet används när man tillsammans med klienten utreder dennas funktionsförmåga och servicebehov, är det en förutsättning att RAI-instrumenten finns att tillgå på både finska och svenska för att utredningen ska vara effektiv och ändamålsenlig. För att resultatet entydigt ska kunna tolkas förutsätts att personalutbildning i RAI-systemet ges på både finska och svenska.
 

Liknande