Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: Behovet av svenskspråkig utbildning inom räddningsväsendet är akut

Publicerad den:

Folktinget har i dag träffat inrikesminister Maria Ohisalo och diskuterat behovet av räddningsmannautbildning på svenska. Lehdistötiedote löytyy myös suomeksi.

Den stora bristen på svenskkunnig yrkespersonal inom räddningsväsendet har lett till en problematisk situation inom de tvåspråkiga områdena och på Åland. Orsaken till personalbristen är att det inte ordnas regelbunden räddningsmannautbildning på svenska och att alltför få svenskspråkiga söker sig till utbildningen vid Räddningsinstitutet i Kuopio. Räddningsdirektörerna för de tvåspråkiga räddningsverken och brandchefen för Mariehamns Räddningsverk samt Folktinget föreslår att den svenskspråkiga utbildningen överförs till Helsingfors räddningsskola.

– Det har inte ordnats räddningsmannautbildning på svenska sedan år 2012 och utbildningsbehovet är akut. Folktinget har i dag bett inrikesministeriet säkerställa räddningsmannautbildningen på svenska med brådskande tidtabell, så att följande svenskspråkiga utbildning kunde inledas år 2023, säger Folktingets ordförande Sandra Bergqvist.

Folktinget föreslår för minister Ohisalo att den lagstadgade skyldigheten att ordna räddningsmannautbildning på svenska överförs från Räddningsinstitutet i Kuopio till Helsingfors räddningsskola, så att staten samtidigt övertar finansieringen av utbildningen. Utbildningen på svenska bör i fortsättningen ordnas regelbundet, förslagsvis vart tredje år.  

– Vi måste försäkra oss om att räddningsväsendet fungerar på båda nationalspråken även i framtiden. Det här är viktigt framför allt med tanke på enskilda personers säkerhet. Det är av central betydelse att ministeriet kommer fram till en långsiktig lösning på utbildningsfrågan, framhåller folktingssekreterare Christina Gestrin.

Minister Ohisalo konstaterade under mötet att hon ser allvarligt på utbildningsbehovet, eftersom tillgången till räddningspersonal som kan svenska är en viktig säkerhetsfråga. Ministern kommer att ta upp ärendet inom ministeriet och regeringen, och hon lovade följa upp frågan med Folktinget våren 2021.  

Läs skrivelsen i sin helhet här.

SUOMEKSI:

Folktinget: Akuutti tarve pelastustoimen ruotsinkieliselle koulutukselle

Suuri puute pelastustoimen ruotsinkielisestä ammattihenkilöstöstä on johtanut ongelmalliseen tilanteeseen kaksikielisillä alueilla ja Ahvenanmaalla. Syynä henkilöstöpulaan on, ettei ruotsinkielistä pelastajakoulutusta järjestetä säännöllisesti ja että liian harvat ruotsinkieliset hakeutuvat Pelastusopiston koulutukseen Kuopioon. Kaksikielisten pelastuslaitosten pelastusjohtajat ja Maarianhaminan pelastuslaitoksen palopäällikkö sekä Folktinget esittävät nyt, että ruotsinkielinen koulutus siirretään Helsingin pelastuskoululle.

Folktinget on tänään tavannut sisäministeri Maria Ohisalon ja keskustellut ruotsinkielisen pelastajakoulutuksen tarpeesta.

-Ruotsinkielistä pelastajakoulutusta ei ole järjestetty sitten vuoden 2012 ja koulutustarve on akuutti. Folktinget on tänään pyytänyt sisäministeriötä varmistamaan kiireellisellä aikataululla ruotsinkielisen pelastajakoulutuksen, jotta seuraava ruotsinkielinen koulutus voitaisiin käynnistää vuonna 2023, sanoo Folktingetin puheenjohtaja Sandra Bergqvist.

Folktinget esittää ministeri Ohisalolle, että Kuopiossa sijaitsevan Pelastusopiston lakiin perustuva velvollisuus järjestää ruotsinkielistä pelastajakoulutusta siirretään Helsingin pelastajakoululle, siten että valtio samalla ottaa vastuulleen koulutuksen rahoituksen. Ruotsinkielinen koulutus tulee jatkossa järjestää säännöllisesti, mieluiten joka kolmas vuosi.  

-Meidän on varmistettava, että pelastustoimi toimii molemmilla kansalliskielillä myös tulevaisuudessa. Tämä on tärkeää ennen kaikkea ottaen huomioon yksittäisten henkilöiden turvallisuus. On keskeistä, että ministeriö löytää pitkän aikavälin ratkaisun koulutuskysymykseen, toteaa Folktingetin pääsihteeri Christina Gestrin.

Ministeri Ohisalo totesi kokouksessa suhtautuvansa vakavasti koulutustarpeeseen, koska ruotsinkielentaitoisen pelastushenkilökunnan saatavuus on tärkeä turvallisuuskysymys.  Ministeri tulee nostamaan asian esiin ministeriössä ja hallituksessa, ja hän lupasi seurata asian edistymistä Folktingetin kanssa keväällä 2021. 

Lue Folktingetin lausunto.

Liknande