Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om integrationsordlista

Publicerad den:

Integrationsordlistan svarar mot ett behov att förtydliga de ord och begrepp som man använder vid främjande av integration. Det är av betydelse att alla som jobbar med främjande av integration använder samma begrepp och förstår innebörden av dem.

Ärende:  VN/27875/2020

Eftersom den integrationspolitiska redogörelsen inte ännu är publicerad är det viktigt att beakta eventuella åtgärdsförslag i den och hur de eventuellt kan påverka integrationsordlistan. Begrepp som används i ordlistan ska vara objektiva och ha ett anti-rasistiskt perspektiv.


Den svenska översättningen bör överensstämma med den finska.


Folktinget understöder ordlistan och anser den underlätta och förtydliga det språk och de begrepp som används vid främjande av integration. Ord som etablering, tvåvägsintegration (ömsesidig integration) och inkludering kunde också tas med i ordlistan.

Dessa är ord som används i den nordiska diskussionen om främjande av integration.
 
1.  Kotoutuminen
Ruotsinkielinen termi: integration.

Kommentarer: Integration beskrivs med ett holistiskt perspektiv där man bl.a. lyfter upp vad det innebär att främja individens delaktighet i samhället. Integrationen beskrivs som en ömsesidig process, s.k. tvåvägsintegration. 

2. Kotoutumisen edistäminen
Ruotsinkielinen termi: främjande av integration.

Kommentarer: Viktigt att det lyfts fram de olika parter som ska handha främjandet av integration.  

3. Yhteiskunnan vastaanottavuus
Ruotsinkielinen termi: samhällets mottaglighet.

Kommentarer: Texten är bra formulerad och beskriver fenomenet väl. Man sätter vikt på samhällets betydelse för skapandet av ett mottagligt samhälle samt att det är något man är skyldig att arbeta för.  

4. Yhteiskunnan vastaanottavuuden edistäminen
Ruotsinkielinen termi: främjande av samhällets mottaglighet.

Kommentarer: Termen kunde beakta också individens synvinkel och inte enbart det strukturella perspektivet.

5. Hyvät väestösuhteet
Ruotsinkielinen termi: goda befolkningsrelationer.

Kommentarer: Ingen kommentar

6. Hyvien väestösuhteiden edistäminen
Ruotsinkielinen termi: främjande av goda befolkningsrelationer.

7. Kotoutumista edistävä palvelu
Ruotsinkielinen termi: integrationsfrämjande tjänster.

8. Kotoutumisen asettautumispalvelu
Ruotsinkielinen termi: tjänster som stöder etablering och integration.

9. Kotoutumisen palvelutarvearviointi
Ruotsinkielinen termi: bedömning av behovet av integrationtjänster.

Kommentarer: Bra att man tänker sig att ersätta kartläggning med bedömning eftersom det antyder att man också ska bedöma behovet. Vid en bedömning tar man ett steg vidare från enbart en kartläggning.

10. Osaamisen tunnistaminen
Ruostinkielinen termi: identifiering av kompetens.

11. Omakielinen yhteiskuntaorientaatio
Ruotsinkielinen termi: samhällsorientering på eget språk.

12. Kotoutumiskoulutus
Ruotsinkielinen termi: integrationsutbildning.

13. Kotoutumissuunnitelma
Ruotsinkielinen termi: integrationsplan.

Kommentarer: Beaktar förklaringen eventuellt kommande förändringar inom integrationslagen?

14. Alaikäisen kotoutumissuunnitelma
Ruotsinkielinen termi: integrationsplan för minderårig.

15. Perheen kotoutumissuunnitelma
Ruotsinkielinen termi: integrationsplan för familjen.

Kommentarer: Det är viktigt att integrationsplanen för familjen har ett helhetsperspektiv på integration.

16. Kotoutumisen ohjaus ja neuvonta
Ruotsinkielinen termi: vägledning och rådgivning om integration.

Kommentarer: I förklaringen kunde vägledningsaspekten komma fram tydligare. Vägledning är en mera komplex tjänst än rådgivning. Vägledning kräver kunnande att se behoven hos individen och bedöma vad hen behöver för at komma vidare i hens integrationsprocess. 

17. Perustietoaineisto
Ruotsinkielinen termi: basinformationsmaterial.

18. Omainen
Ruotsinkielinen termi: anhörig.

19. Perheenjäsen
Ruotsinkielinen termi: familjemedlem.

20. Edustaja
Ruotsinkielinen termi: företrädare.

21. Työtön työnhakija-asiakas; työtön työnhakija
Ruotsinkielinen termi: arbetslös arbetssökande.

22. Ulkomaan kansalainen
Ruotsinkielinen termi: utländsk medborgare; utlänning.

Kommentarer: Termen utlänning på svenska har en negativ nyans medan utländsk medborgare känns mera neutral.

23. Ulkomaalaistaustainen
Ruotsinkielinen termi: person med utländsk bakgrund.

24. Vieraskielinen
Ruotsinkielinen termi: på ett främmande språk; på ett annat språk, person som talar ett främmande språk; person som talar ett annat språk.

25. Turvapaikanhakija
Ruotsinkielinen termi: asylsökande.

26. Maahanmuuttanut
Ruotsinkielinen termi: person som invandrat.

Kommentarer: Termen kunde också ha andra alternativ som t.ex. migrant eller nyanländ. Invandrare och person som invandrat har en viss negativ nyans. 

27. Kansainvälistä suojelua saava
Ruotsinkielinen termi: person som får internationellt skydd.

28. Pakolainen
Ruotsinkielinen termi: flykting.

29. Kiintiöpakolainen; uudelleensijoitettu pakolainen
Ruotsinkielinen termi: kvotflykting.

Kommentarer: Finns det någon svensk synonym till uudelleensijoitettu pakolainen? Innebär det samma sak som kvotflykting eller inte? Textens formulering något oklar. 

30. Paluumuuttaja
Ruotsinkielinen termi: återflyttare.

31. Oleskeluoikeus
Ruotsinkielinen termi: uppehållssrätt.

32. Oleskeluoikeuden rekisteröinti
Ruotsinkielinen termi: registering av uppehållsrätt.

33. Oleskelulupa
Ruotsinkielinen termi: uppehållstillstånd.

34. Oleskelukortti
Ruotsinkielinen termi: uppehållskort.

35. Yhdenvertaisuus
Ruotsinkielinen termi: likabehandling.

36. Tasa-arvo; tasa-arvoisuus
Ruotsinkielinen termi: jämlikhet.

37. Osallisuus
Ruotsinkielinen termi: delaktighet.

Kommentarer:  I beskrivningen kunde man mera tydligt lyfta fram den sociala aspekten av delaktighet och att den syftar på att öka möjligheten till aktörskap hos målgruppen.

38. Monimuotoisuus; diversiteetti
Ruotsinkielinen termi: mångfald.

Kommentarer: Alternativet diversitet borde också finnas som en svensk term.

39. Rasismi
Ruotsinkielinen termi: rasism.

40. Syrjintä
Ruotsinkielinen termi: diskriminering.

41. Rakenteellinen syrjintä; institutionaalinen syrjintä
Ruotsinkielinen termi: strukturell diskriminering

42. Välillinen syrjintä; epäsuora syrjintä
Ruotsinkielinen termi: indirekt diskriminering.

43. Välitön syrjintä; suora syrjintä
Ruotsinkielinen termi: direkt diskriminering.

44. Moniperusteinen syrjintä
Ruotsinkielinen termi: diskriminering på flera grundar.

45. Intersektionaalisuus
Ruotsinkielinen termi: intersektionalitet.


 

Liknande