Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande gällande center för kontinuerligt lärande

Publicerad den:

Folktinget har gett ett utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt till lagar som har samband med den.

Riksdagens kulturutskott
RP 76/2021 

ALLMÄNT 

Lagförslaget om Servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning är i linje med regeringsprogrammet och reformen av det kontinuerliga lärandet. 

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde samla in, utveckla och samordna informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster, prognostisera kompetens- och arbetskraftsbehov, bevilja statsunderstöd samt anskaffa utbildnings- och andra kompetenstjänster, stödja regionala och andra samarbetsnätverk samt främja deras verkningsfullhet. 

Svenska Finlands folkting (senare Folktinget) lyfter fram följande i sitt utlåtande:

DET SVENSKSPRÅKIGA PERSPEKTIVET 

Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning utgör en central del när det gäller reformeringen av det kontinuerliga lärandet. 

Folktinget gläder sig över att det i motiveringarna finns inskrivet att 
• en svenskspråkig utbildningssektion som stöder det svenska arbetet i Servicecentret ska tillsättas och att
• man vid rekryteringen av Servicecentrets personal ska beakta att personalen har tillräckliga färdigheter samt förtrogenhet med den svenskspråkiga befolkningens utbildnings- och kompetensbehov bland annat så att minst en person har utmärkta kunskaper i svenska. 

Folktinget betonar att samarbetet med Regionförvaltningsverket (RFV) och dess svenskspråkiga enhet för bildningsväsendet, som också finns inskrivet bland motiveringarna, är ytterst viktigt. RFV sköter också uppdrag (livslång vägledning, prognostisering, beviljande av statsunderstöd) som finns inom Servicecentrets verksamhetspalett.

Folktinget framhåller att det svenskspråkiga perspektivet kontinuerligt och genomgående bör beaktas i Centrets verksamhet. Möjligheterna till kontinuerligt lärande på svenska måste tillgodoses på ett ändamålsenligt sätt så bredd i utbudet garanteras.
Servicecentrets primära kundgrupp är aktörer inom informations-, rådgivnings-, och vägledningstjänster. De får tillgång till den information som Servicecentret producerar. Tjänsterna till medborgarna och arbetsgivarna ska levereras genom nätverk. 

Folktinget understryker att informationen ska finnas tillgänglig också på svenska. 

DIGITALISERINGSASPEKTER

Centrets utbildningsutbud ska synliggöras på olika plattformar. Att utveckla digitala tjänster blir en central uppgift för Servicecentret. Avsikten är att skapa digitala plattformar, informationsresurser, datalager och tjänster som betjänar Servicecentrets behov. 

Folktinget förutsätter att
• de digitala tjänsterna, plattformarna och verktygen skapas samtidigt och parallellt både på finska och på svenska samt så att särdragen i serviceutbudet för de olika språkgrupperna beaktas
• den svenskspråkiga befolkningen ska ha tillgång till samma digitala service som de finskspråkiga. 

PROGNOSTISERING

Servicecentret samlar in, analyserar och tolkar prognoser och drar nytta av aktuell information om matchningen mellan efterfrågan och utbud på arbetskraft som det existerande nätverket tagit fram. 
Folktinget framhåller att de svenskspråkiga utbildningsbehoven ska beaktas i prognostiseringsarbetet och särskild vikt ska fästas vid de yrkeskategorier som utför sitt värv på svenska och inom vilka kunskap i det svenska språket är nödvändig.

Helsingfors, 17.5.2021

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Sandra Bergqvist            
folktingsordförande            

Christina Gestrin    
folktingssekreterare    

Camilla Grundström
biträdande folktingssekreterare

Liknande