Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Resolution antagen vid Folktingets session

Publicerad den:

Folktinget samlades till session den 7 maj 2022.

Svenskan är ett livskraftigt språk som syns och hörs

Folktinget har antagit en ny strategi. Vi arbetar för att stärka positiva attityder till svenskan hos finsk- och tvåspråkiga barn, unga och deras familjer. Vi stärker växelverkan med det finska Finland och våra nordiska nätverk. Folktinget stöder arbetet med revideringen av den åländska självstyrelselagen och hoppas att ett lagförslag som utvecklar självstyrelsen är klart till Ålands 100-årsjubileum.

Säkra de språkliga rättigheterna i de tvåspråkiga välfärdsområdena

Folktinget uppmanar välfärdsområdena att se till att tvåspråkigheten syns inom såväl ledarskap som organisation då vi nu bygger framtidens strukturer inom social- och hälsovården. För att social- och hälsovården ska fungera på svenska inom de olika serviceområdena, från barnrådgivning till äldreomsorg och specialsjukvård, krävs ledarskap och koordinering inom hela organisationen. Vi kräver att tjänstemannen med ansvar för koordineringen av den svenska servicen finns på ledningsnivå.

Folktinget värnar om den specialkunskap och de tjänster som personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver och förutsätter att de tvåspråkiga områdena förverkligar ett konkret samarbete för att trygga detta.

En inkluderande skolgång för barn och unga är viktig för oss

I strategin har Folktinget tagit som centralt mål att verka för kvalitativa och mångsidiga svenskspråkiga lärstigar som tilltalar ännu fler svenskspråkiga, tvåspråkiga och flerspråkiga. Folktinget verkar för att den svenska skolan ska vara välkomnande för invandrarfamiljer och stöder kommunerna i deras integrationsuppdrag.

Skapa smidig integration även på svenska

Språk är viktigt för en bra integration och vi bär alla ansvaret för detta. Folktinget samverkar med myndigheter och svenskspråkiga aktörer för att främja den svenskspråkiga integrationsstigen. I tvåspråkiga regioner ska tvåspråkig integration vara möjlig och vikten av att lära sig såväl svenska som finska ska betonas. Kunskaper i de två nationalspråken ökar individens sysselsättningsmöjligheter och utvidgar även hens möjligheter till delaktighet i lokalsamhället.

Liknande