Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Arbetet med räddningsmannautbildning på svenska bär frukt

Publicerad den:

Folktinget kan med glädje konstatera att inrikesministeriet har tagit fasta på Folktingets förslag om att ordna svenskspråkig räddningsmannautbildning med snabb tidtabell. Utbildningen inleddes i Vasa i augusti 2022 och den räcker 1,5 år.

Folktinget har under ledning av folktingsordförande Sandra Bergqvist aktivt uppmärksammat inrikesministeriet på behovet av yrkespersonal som kan svenska inom räddningsväsendet de senaste åren. Vi har samarbetat med representanter för räddningsväsendet och diskuterat behovet av svenskspråkig räddningsmannautbildning med inrikesminister Maria Ohisalo vid flera möten.


Räddningsinstitutet i Kuopio har finska som undervisningsspråk, men undervisning ges också på svenska. I praktiken har den svenskspråkiga räddningsmannautbildningen ordnats med alltför långa tidsintervall. När Folktinget kontaktades hade räddningsmannautbildningen på svenska inte ordnats sedan år 2012. Det här har lett till en uppenbar brist på heltidsanställd yrkespersonal som kan svenska inom de tvåspråkiga områdena i landet och på Åland.


Folktinget föreslog därför att det nationella ansvaret för räddningsmannautbildningen på svenska överförs från Räddningsinstitutet i Kuopio till Helsingfors räddningsskola, så att staten övertar finansieringen av utbildningen. Räddningsskolan ges i uppgift att ordna regelbunden räddningsmannautbildning på svenska, förslagsvis vart tredje år. Den här modellen har också de tvåspråkiga räddningsverken i landet och Mariehamns räddningsverk enats om.  


Folktingets förslag fick ett positivt mottagande, och minister Ohisalo konstaterade att ”det är en väldigt viktig säkerhetsfråga att det finns personal som kan finska och svenska”. Det visade sig dessutom att vårt förslag ledde till resultat, när minister Ohisalo informerade Folktinget om att ministeriet kommer att ansöka om finansiering för räddningsmannautbildningen på svenska. Riksdagen godkände ministeriets ansökan i regeringens kompletterande budgetproposition för 2022.


Folktinget ser det som viktigt att räddningsmannautbildningen på svenska har inletts i Österbotten. Men det finns behov av en långsiktig lösning, som garanterar att utbildningen på svenska ordnas på regelbunden basis i en tvåspråkig region. Behovet av räddningspersonal som kan svenska kvarstår givetvis när ordnandet av räddningsväsendet överförs till de nya välfärdsområdena.


Ministeriet bereder som bäst en reform av utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten, och har begärt ett utlåtande av Folktinget. Vi kommer på nytt att understryka behovet av en permanent lösning gällande den svenskspråkiga räddningsmannautbildningen, och även när det gäller utbildningen av svenskkunniga nödcentralsoperatörer. Folktinget ser med intresse fram emot vilket resultat ministeriet kommer fram till i dessa frågor.  


Texten är skriven av Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande