Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om statsrådets förordning om innehållet i och beredningen av samarbetsavtal mellan välfärdsområden

Publicerad den:

Svenska Finlands folkting (Folktinget) har inte erhållit social- och hälsovårdsministeriets begäran om att lämna utlåtande men bedömer trots det att det finns skäl att uttala sig. Folktinget önskar framhålla följande avseende förordningsutkastets 2 § om samordning av utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

I varken förordningsutkastet eller promemorian nämns samordning av svenskspråkig utbildnings-, forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUUI). Det bör uppmärksammas i förordningen och promemorian att en del av samarbetsområdena innefattar tvåspråkiga välfärdsområden med svenskspråkig verksamhet. Förordningens och promemorians nuvarande form ger ingen vägledning om hur samordningen av svenskspråkig FUUI-verksamhet ska ske i praktiken i samarbetsområdena. Även svenskspråkig FUUI-verksamhet bör i enlighet med förordningen samordnas och beaktas i samarbetsavtalen som ingås av de samarbetsområden som innefattar tvåspråkiga välfärdsområden. Förordningsutkastet måste förtydligas till dessa delar samt öppnas upp i detalj i promemorian.

I promemorian hänvisas till samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena i 39 § lagen om ordnande av social- och hälsovård. Detta samarbetsavtal ska reglera arbetsfördelningen och samarbetet vid serviceproduktionen av svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster. Det reglerar alltså inte det som avses i denna förordnings 2 §, dvs. samordning av FUUI-verksamhet. Det är därför felaktigt att förordningen i detta sammanhang lyfter fram samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena som en förklaring på varför svenskspråkiga tjänster inte berörs av förordningen.

Det är även problematiskt att promemorian inte förtydligar bakgrunden till förordningens 2 § 3 mom, dvs. att välfärdsområdena i Norra Finlands samarbetsområde ska avtala om samarbete vid utvecklandet av kulturenliga social- och hälsovårdstjänster på samiska med beaktande av den riksomfattande utvecklingsuppgiften för Lapplands välfärdsområde. Promemorian hänvisar här till samarbetsavtalet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena, vilket som ovan konstaterats avser arbetsfördelningen och samarbetet vid serviceproduktionen av svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster. Paragrafen och promemorian är mycket otydliga till denna del vilket ger upphov till oklarheter och kräver egen tolkning av läsaren. Bakgrunden till skrivningen i 2 § 3 mom. bör öppnas upp noggrant i promemorian samt varför hänvisningen görs till samarbetsavtalet i 39 §, som inte avser utveckling av tjänster.

Det är även uppseendeväckande att utvecklingsuppgiften för Västra Nylands välfärdsområde att stödja utvecklandet av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i 33 § lagen om ordnande av social- och hälsovård inte över huvud taget nämns i vare sig förordningsutkastet eller promemorian. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har i sitt betänkande ShUB 16/2021 betonat att man vid utvecklingsinsatser ska beakta uppgiftens karaktär som verksamhet som stöder andra välfärdsområden och deras eget utvecklingsarbete. Promemorian bör förtydliga utvecklingsuppgiftens förhållande till förordningen, då förordningens och promemorians nuvarande form har gett upphov till oklarheter. Det bör infogas en formulering i förordningen om att samarbetsavtalen som ingås av de samarbetsområden som innefattar tvåspråkiga välfärdsområden ska samordnas med utvecklingsuppgiften för Västra Nylands välfärdsområde, eftersom uppgiften ska stödja utvecklandet av de svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänsterna i hela landet. Utvecklingsuppgiften är således nationell och riktar sig till alla de områden där det finns svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster. På motsvarande sätt bör samarbetsavtalen samordnas med utvecklingsuppgiften för det svenskspråkiga kompetenscentrumet. Formuleringen föreslås vara:

”Samarbetsavtalen som ingås av de samarbetsområden som innefattar tvåspråkiga välfärdsområden ska samordnas med den riksomfattande utvecklingsuppgiften för Västra Nylands välfärdsområde enligt 33 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård samt utvecklingsuppgiften för det svenskspråkiga kompetenscentrumet i fråga om tjänster på svenska som avses i lagen (1230/2001) samt förordningen (1411/2001) om kompetenscentrumverksamhet inom det sociala området.”

Liknande