Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Uppmärksammande om brister i Institutet för hälsa och välfärds svenskspråkiga verksamhet

Publicerad den:

Folktingets skrivelse till Institutet för hälsa och välfärd: Generaldirektör Markku Tervahauta och avdelningsdirektör Mika Salminen.

Svenska Finlands folkting är en lagstadgad intresseorganisation vars uppgift är att främja Finlands svenskspråkiga befolknings rättigheter (lagen om Svenska Finlands folkting 1331/2003). Till Folktingets uppdrag hör bland annat att bevaka att myndigheter tillgodoser medborgarnas språkliga rättigheter. Folktinget blir ofta kontaktat av medborgare som upplever att deras språkliga rättigheter inte har tillgodosetts eller att myndigheternas språkliga service har varit bristfällig.

Folktinget har under de senaste åren kontaktats upprepade gånger gällande brister i den svenskspråkiga servicen och informationen som Institutet för hälsa och välfärd (THL) tillhandahåller. Folktinget önskar därför med denna skrivelse uppmärksamma THL om följande att beakta i sin verksamhet.

Språklagen (423/2003)

THL är i enlighet med språklagen en tvåspråkig myndighet.

Enligt språklagen ska tvåspråkiga myndigheter betjäna allmänheten likvärdigt på finska och svenska (23 §). Detta innebär att var och en har rätt att använda finska eller svenska i sin kontakt med den tvåspråkiga myndigheten (10 §). Myndigheten ska självmant se till att individens språkliga rättigheter förverkligas i praktiken och skall både i sin service och i annan verksamhet utåt visa att den använder båda språken (23 §). Det allmänna ska i enlighet med grundlagen tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder (35 §).

All information som tvåspråkiga myndigheter riktar till allmänheten ska ges på finska och svenska. Myndigheten ska se till att både den finsk- och den svenskspråkiga befolkningens behov av information tillgodoses. Väsentlig information ska ges samtidigt på båda språken. Information som är väsentlig för individens liv, hälsa och säkerhet ska ges på båda språken i hela landet (32 §). Kvaliteten på servicen ska vara lika god på båda språken, och får inte vara beroende av om mottagarens språk är finska eller svenska. Också enkäter och undersökningar ska skickas ut till invånarna på båda språken, om inte myndigheten använder sig av ett adressregister där mottagarens språk framgår (23 §).

Språklagen gäller all informationsverksamhet oberoende av vilket medium eller informationskanal som används. Den finsk- och svenskspråkiga befolkningens behov av information ska därmed tillgodoses även på internetsidor och i sociala medier, till exempel Twitter och Facebook (justitieministeriets rekommendation OM 7/58/2015).

Insamling av data avseende svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster

Folktinget önskar påtala det problematiska med att det i nuläget inte samlas in nationell eller regional statistik över svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster. Detta innebär att tillgången till och kvaliteten på finskspråkiga och svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster inte får en likvärdig uppföljning.

Idag finns det stora utmaningar när det gäller tillgången till svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster. Undersökningar visar att det finns brister i servicen på svenska inom social- och hälsovården både på basnivå och på specialiserad nivå. Det går dock i nuläget inte att dra några statistiska slutsatser om tillgången på eller behovet av svenskspråkiga tjänster, eller jämföra kvaliteten på svenskspråkiga tjänster regionalt eller nationellt. THL är en statistikmyndighet och bör därmed samla in statistik som gäller båda språkgrupperna. THL:s produktion av information om den svenskspråkiga social- och hälsovården i allmänhet samt den svenskspråkiga befolkningens tillstånd i fråga om hälsa och välfärd är överlag bristfällig.

Enligt 30 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021) ska THL årligen utarbeta en expertbedömning av hur social- och hälsovården har ordnats i hela landet, i samarbetsområdena för social- och hälsovården och i välfärdsområdena. Expertbedömningen utarbetas delvis utifrån välfärdsområdenas informationsinsamling och redogörelser om den egna social- och hälsovården i enlighet med 29 §, där informationsinnehållet ska överensstämma med de informationsstrukturer som THL har fastställt.

Expertbedömningen bör beakta de tvåspråkiga välfärdsområdenas skyldighet att ordna social- och hälsovården på både finska och svenska. För att kunna få mätbara, tillförlitliga och jämförbara data om de svenskspråkiga tjänsterna i de tvåspråkiga välfärdsområdena bör det skapas strukturer och metoder för insamling av dessa data. Informationsinsamlingen är en förutsättning för ledning genom information (även kallat kunskapsbaserat ledarskap) för utvärdering av den svenskspråkiga servicen, vilket i sin tur utgör grunden för att skapa och upprätthålla en högkvalitativ social- och hälsovård på svenska. Strukturer för insamling av data om svenskspråkiga tjänster är även nödvändigt för att kunna tillgodose nationalspråksnämnderna med den information som behövs för att de ska kunna uppfylla sina lagstadgade uppgifter.

Eftersom THL ansvarar för den nationella styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården, bör THL skapa strukturer och metoder som möjliggör insamlingen av dessa data. Detta bör göras i samarbete med de tvåspråkiga välfärdsområdena.

THL:s information till allmänheten och styrande verksamhet på svenska

THL har en mycket viktig roll inte endast i fråga om information som ges till allmänheten, utan även till beslutsfattare inom staten, kommuner och välfärdsområden samt yrkespersonal inom social- och hälsovården. Arbetet som THL utför är därmed av central betydelse för såväl individer som myndigheter.

Folktinget har kontaktats upprepade gånger om att THL:s svenskspråkiga information till allmänheten dröjt oskäligt länge eller saknats helt. Bland annat kontaktades Folktinget ett flertal gånger under coronapandemin om att åtgärdsanvisningar om hur individen bör agera saknades på svenska. Att åtgärdsanvisningar eller väsentlig information som berör individens hälsa tar flera dagar att publicera är inte i enlighet med språklagen. Enligt språklagen ska väsentlig information ges samtidigt på båda språken.

Folktinget har även fått anmälningar om att THL:s styrande verksamhet som riktas till beslutsfattare, tjänsteinnehavare och yrkespersonal är bristfällig på svenska. Till exempel dröjer översättningar av verktyg och styrdokument oskäligt länge eller uteblir helt. Folktinget har uppmärksammats om att det i viss mån redan samlas in data som skulle gå att särskilja utifrån språken, men att själva databasen inte möjliggör en sådan sortering av informationen, eller att det i större utsträckning skulle gå att särskilja språken under insamlingen av informationen genom ett tillägg av en språklig indikator i t.ex. en enkät.

Folktinget önskar framhålla behovet av att THL:s styrande verksamhet finns på båda språken så att svenskspråkig yrkespersonal kan tillgodogöra sig informationen och därigenom säkerställa en tillförlitlig styrning. För att möjliggöra för de tvåspråkiga myndigheterna att tillgodose den finsk- och svenskspråkiga befolkningens behov enligt lika grunder, önskar Folktinget understryka vikten av att översätta väsentliga verktyg och styrdokument samt planera datainsamling och databaser så att språkrelaterad information går att särskilja.

Sammanfattning

Folktinget föreslår att THL skapar strukturer och metoder för insamling av data om svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster, samt tillgodoser behovet av information om den svenskspråkiga social- och hälsovården och den svenskspråkiga befolkningens hälsa och välfärd, upprättar ett samarbete med de tvåspråkiga välfärdsområdena med särskilt fokus på att strukturerna för datainsamling ska möjliggöra förverkligandet av nationalspråksnämndernas lagstadgade uppgifter, säkerställer att verksamheten och informationen till allmänheten uppfyller kraven i språklagen, i sin styrande verksamhet möjliggör för de tvåspråkiga myndigheterna att tillgodose den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens behov enligt lika grunder.

 

Vänligen,

Svenska Finlands folkting

 

Sandra Bergqvist

Folktingsordförande

 

Christina Gestrin

Folktingssekreterare

 

Stephanie Lindberg

Språkskyddssekreterare   

 

Christine Kotzev

Specialsakkunnig

Tags: Nyheter

Liknande