Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget föreslår att Postis förvaltningsråd vidtar åtgärder för att stärka Postis språkplanering

Publicerad den:

Folktingets skrivelse till Posti gällande språkplanering och likvärdig service på båda nationalspråken.

Bästa ordförande för Postis förvaltningsråd Aki Lindén, viceordförande Heli Järvinen och VD Turkka Kuusisto,  

Svenska Finlands folkting är en lagstadgad intresseorganisation (lagen om Svenska Finlands folkting 133/2003) för det svenska språket och den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Till Folktingets uppdrag hör bland annat att bevaka att myndigheter och statliga bolag tillgodoser medborgarnas språkliga rättigheter. Folktinget blir ofta kontaktat av enskilda medborgare som upplever att deras språkliga rättigheter inte har uppfyllts eller att myndigheternas eller de statliga bolagens språkliga service varit bristfällig.

Postis samhällsomfattande tjänster är enligt justitieombudsmannen inte offentliga förvaltningsuppgifter, vilket innebär att skyldigheterna bestäms enligt § 24 i språklagen. Den 24 § förutsätter att statsägda bolag ska betjäna och informera allmänheten på finska och svenska i den omfattning det behövs med tanke på verksamhetens art och saksammanhanget och på ett sätt som enligt en helhetsbedömning inte kan anses vara oskäligt för bolaget. Faktorer som är avgörande för vad som anses vara skäligt är till exempel om bolaget har monopol eller en dominerande marknadsställning.

Kommunikationsverket har ålagt Posti en skyldighet att i enlighet med 3 kap. i postlagen tillhandahålla samhällsomfattande tjänster. Tjänsterna inkluderar brevtjänster i hela landet, paket som skickas utomlands från Finland, rekommenderade brev, försäkrade försändelser och delgivningsförfarande enligt förvaltningslagen (brev med mottagarbevis). De samhällsomfattande tjänsterna omfattar inte alla paket- och brevförsändelser, utan de är begränsade i lag enligt vikt och betalningssätt.

Enligt 20 § i postlagen ska den som tillhandahåller samhällsomfattande tjänster i sin verksamhet ge service på svenska och finska utgående från vad som står i språklagen. Samma skyldighet gäller företag som med stöd av ett avtal som det slutit med tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster för kunder, det vill säga så kallade postombud.

Folktinget har under de senaste åren ofta kontaktats gällande Postis svenska service. Enligt de anmälningar som kommit till Folktinget är det svårt att få service på svenska när man ringer till Postis kundtjänst.

Folktinget har också emottagit förfrågningar om Postis kundundersökningar. Undersökningarna har tidvis sänts ut endast på finska och engelska även om mottagarens språk är svenska.

Vi vill med dessa två exempel åskådliggöra att problemen med att få service på svenska hos Posti också förekommer i Postis vanligaste tjänster. Båda exemplen är fall där Posti är skyldig att erbjuda svenskspråkig service i enlighet med språklagen.

Postis tryckta media som skickades ut före jul, innehöll information på finska om hur julkorten ska sändas. Motsvarande information på svenska skickades inte ut till hushållen, utan informationen fanns endast att tillgå vid postkontoren, Postis serviceställen och på Postis webbplats. Ifråga om Postis tryckta media har justitieombudsmannen i sitt utlåtande (1934/4/15) tagit ställning till Postinen, ett medium som enligt Posti används i marknadsföringssyfte. Mediet innehöll, precis som det nämnda fallet ovan, förutom reklam också postens aktuella information. JO konstaterar i sitt utlåtande att information om posttjänster bör finnas på både finska och svenska oberoende av vilken informationskanal som används. Folktinget påpekar att det nya tryckta mediet fortfarande innehåller information som enligt JO bör finnas på svenska.

En fråga som lyfts upp många gånger gäller adresser som av avsändaren är skrivna på svenska men som Posti översatt till finska. På mottagarens brev är den svenskspråkiga adressen överstruken och ersatt med en finskspråkig adress. Detta förfarande har lett till betydande fördröjning i postgången.

Folktinget uppskattar att Posti har en välfungerande webbplats på båda nationalspråken. Kunden behöver inte välja språk flera gånger utan webbplatsen noterar kundens språkval direkt och språkvalet fungerar genomgående oavsett vilken tjänst kunden önskar använda.

Postis ställning gör att Postis arbete fortsättningsvis är av avgörande betydelse för såväl finsk- som svenskspråkiga i vårt land och utgångspunkten för servicen bör alltid vara att servicen är jämlik oavsett nationalspråk.

Folktinget föreslår att Postis förvaltningsråd vidtar åtgärder för att stärka Postis språkplanering och garantera att kunderna erbjuds likvärdig service på båda nationalspråken.

Vi ser fram emot ert svar.

Helsingfors 30.3.2023

Sandra Bergqvist

Folktingsordförande         

 

Christina Gestrin               

Folktingssekreterare    

 

Stephanie Lindberg

Språkskyddssekreterare

Tags: Nyheter

Liknande