Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Resolution från Folktingets session i Seinäjoki

Publicerad den:

Folktingets resolution, som antogs under Folktingets session i Seinäjoki (12–13.5.2023), är en hälsning till de som nu förhandlar fram Finlands nästa regeringsprogram och till den kommande regeringen.

Resolution från Folktingets session i Seinäjoki 2023:

Folktinget samlades till session samtidigt som regeringsförhandlingarna pågår i Ständerhuset i Helsingfors.

Folktinget framhåller vikten av att den kommande regeringen till alla delar utgår från Finlands grundlag som bas för det kommande regeringsprogrammet. Regeringen bör värna om en levande tvåspråkighet och en förstärkning av svenska språkets ställning inom den offentliga förvaltningen och domstolsväsendet. Enligt grundlagens 17 § ska det allmänna tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder. Folktinget framhåller betydelsen av en kvalitativ utbildningsväg och ett brett utbildningsutbud på båda nationalspråken. Folktinget konstaterar även att integration på svenska ska vara ett likvärdigt alternativ till integration på finska.

Folktinget förväntar sig att den kommande regeringen förbinder sig till att förverkliga åtgärderna i nationalspråkstrategin, som statsrådet godkände år 2021. Viktigt är att alla tvåspråkiga myndigheter, ämbetsverk och domstolsväsendet aktivt erbjuder tjänster på båda nationalspråken och inför systematisk språkplanering i sin verksamhet med element som sporrar personalen att utveckla sina språkkunskaper i svenska. Folktinget understryker att offentliga digitala tjänster måste tas i bruk samtidigt på finska och svenska.

Under de närmaste åren fortsätter genomförandet av reformer inom statsförvaltningen. Folktinget uppmanar vårdområdena att utnyttja tillfället att skapa strukturer som förbättrar tillgången till service på svenska. Folktinget uppmanar de tvåspråkiga välfärdsområdena att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter och säkerställa att servicen och tjänsterna erbjuds på båda språken. Det är också viktigt att säkerställa den svenskspråkiga räddningsmannautbildningen. Räddningsutbildningen på svenska ska ordnas regelbundet med tre års mellanrum på en tvåspråkig ort.

Polisförvaltningen i landet står ännu en gång inför en omfattande strukturförändring, som inte får äventyra de svenska strukturerna. Folktinget understryker de regionala enheternas betydelse för polisens service på svenska och framhåller att deras befogenheter måste stärkas i lagstiftningen.

För att garantera service på svenska bör man trygga ett tillräckligt antal svenskspråkiga utbildningsplatser, i synnerhet inom kritiska sektorer.

Folktinget konstaterar att den åländska självstyrelsen är grundbulten för ålänningarnas samhällsutveckling och möjligheter till att bevara Ålands status som enspråkigt svenskt. Folktinget anser att den nuvarande självstyrelselagen behöver utvecklas och moderniseras. Detta bör även beaktas i den kommande regeringens regeringsprogram.

Folktingets mål för det kommande regeringsprogrammet kan i sin helhet läsas här.

Tags: Nyheter

Liknande