Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

I en skrivelse riktad till Kyrkslätts kommuns ledning ber Folktinget att åtgärder vidtas för att rätta till de beslut som har lett till att den språkliga beredskapen inom den svenska undervisningsförvaltningen har försvagats

Publicerad den:

Folktinget hänvisar till att Kyrkslätts kommun senaste höst genomförde en omorganisering med uppenbara konsekvenser för den svenska undervisningsförvaltningen.

Svenska Finlands folkting tar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (lag om Svenska Finlands folkting, 1331/2003) ställning till frågor av betydelse för den svenskspråkiga befolkningens rättigheter.

Folktinget hänvisar till att Kyrkslätts kommun senaste höst genomförde en omorganisering med uppenbara konsekvenser för den svenska undervisningsförvaltningen. Enligt beslut av bildningsdirektören har den svenska och finska undervisningsförvaltningen sammanslagits, liksom den svenska och finska småbarnspedagogiken. Därtill har den svenska tjänsten som utbildningsdirektör dragits in. Under våren har en utbildningsdirektör valts för den nya sammanslagna bildningsorganisationen.

Enligt språkkunskapslagen har varje myndighet skyldighet att se till att de anställda har tillräckliga språkkunskaper för att kunna sköta myndighetens uppgifter på det sätt som språklagen och andra lagar förutsätter (424/2003). Endast den som också i fråga om språkkunskaperna har tillräckliga förutsättningar att sköta tjänsteuppgifterna på behörigt sätt kan utnämnas till en tjänst.

Kyrkslätts kommun ställde inte formella nivåkrav på kunskaper i svenska för tjänsten som utbildningsdirektör. Valet föll på en person som saknar kunskaper i svenska. Detta är problematiskt, då den nya utbildningsdirektören kommer att inneha det övergripande ansvaret för både de finska och de svenska skolorna och därmed också den finska och den svenska utbildningen.

Folktinget hänvisar till att en språkligt indelad undervisningsförvaltning ingår i kommunallagen (410/2015) för att en tvåspråkig kommun ska kunna garantera en enhetlig lärstig på svenska respektive finska på alla nivåer. Detta förutsätter att också tjänsteinnehavarna inom bildningsorganisationen har kunskaper i svenska och finska i enlighet med de språkkunskapsvillkor som förutsätts i lagstiftning eller i kommunens förvaltningsstadga.

Den aktuella omorganiseringen, som innebar att den självständiga svenska undervisningsförvaltningen drogs in, samt valet av en utbildningsdirektör som inte kan svenska, har redan påverkat den svenskspråkiga personalens arbetsförhållanden inom bildningsväsendet i Kyrkslätt. Bland annat har myndighetsbeslut getts på finska trots att beslut alltid ska ges på det egna språket. Lärare i svenskspråkiga skolor har också fått besked om att fortbildning kommer att ordnas på finska i stället för på svenska under hösten. Dessa och övriga språkliga konsekvenser har lett till att personalen upplever att bevakningen av verksamheten inom den svenska utbildningsförvaltningen har försvagats.

Folktinget framhåller att en omorganisering, som leder till en försvagning av bildningsorganisationens språkliga beredskap, inte kan motiveras med ekonomiska synpunkter eller administrativ ändamålsenlighet.

Folktinget har även noterat att kommunen i rekryteringsannonsen för anställningen av en ny rektor för Winellska skolan ställer språkkunskapsvillkor som inte är i enlighet med lagstiftningen. Enligt statsrådets förordning om ändring av förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (1150/2017) ska rektorn för en läroanstalt ha utmärkta kunskaper i läroanstaltens undervisningsspråk. Kyrkslätts kommun förutsätter enligt rekryteringsannonsen goda kunskaper i svenska och finska för rektorsbefattningen i Winellska skolan. Samtidigt som man ställer lägre krav på kunskaper i svenska än lagstiftningen förutsätter av rektorn för en svenskspråkig skola så kräver man även högre kunskaper i finska. Det här utesluter i praktiken en del potentiella svenskspråkiga rektorskandidater, som uppfyller de övriga behörighetskraven.

Folktinget hänvisar till ställningstagandena i denna skrivelse och ber Kyrkslätts kommun vidta åtgärder för att rätta till de beslut, som har lett till att den språkliga beredskapen inom den svenska undervisningsförvaltningen har försvagats. Det finns även orsak att se över lagligheten i och konsekvenserna av de beslut som kommunen har fattat både gällande sammanslagningen av den svenska och finska undervisningsförvaltningen och rekryteringen av utbildningsdirektören samt rektorn för Winellska skolan.

Helsingfors den 14 juni 2023

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Henrik Wickström

ordförande

 

Christina Gestrin 

folktingssekreterare  

Tags: Nyheter

Liknande