Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktingets förtjänstmedaljer 2023

Publicerad den:

Folktinget delar i år ut 16 förtjänstmedaljer, varav en i silver, i samband med Svenska dagen.

Medaljen utdelas årligen åt personer som gjort betydande insatser för den svenskspråkiga befolkningen och den svenska kulturen i Finland.

Förtjänstmedaljerna utdelas på Folktingets mottagning på G18 i Helsingfors fredagen den 3 november 2023.

Folktingets förtjänstmedalj i silver:

Markus Österlund, tidigare folktingssekreterare, Helsingfors

Markus Österlund arbetade som folktingssekreterare under åren 2011–2020. Han var primus motor för den styrgrupp som utarbetade en handlingsplan för ett Finland med två nationalspråk. Styrgruppen som Markus Österlund var programchef för leddes av president Martti Ahtisaari. Arbetet resulterade i den första nationalspråksstrategin och godkändes av statsrådet år 2012. Markus Österlund har tidigare verkat som politisk medarbetare till Europaparlamentariker Henrik Lax och som specialmedarbetare till minister Ulla-Maj Wideroos vid finansministeriet. Han har även en akademisk karriär bakom sig.  Sedan år 2020 arbetar Markus Österlund som församlingsföreståndare vid Andreaskyrkan i Helsingfors.

 

Folktingets förtjänstmedalj: 

Thomas Enroth, musiker och kompositör, Larsmo

Thomas Enroth har gjort en stor insats för kulturen på svenska i Finland genom sina konserter och kompositioner. Bland hans digra verk kan särskilt nämnas oratoriet Skymning, Gryning som han skrev för Finland 100, ett verk som även har uppmärksammats utanför landets gränser. Han är även kompositören bakom musikalen Vänd om min längtan på Wasa Teater. Thomas Enroth är brobyggare mellan det finska och det svenska genom sina artistkontakter och konserter, och är en engagerande person som inspirerar och lyfter andra i olika projekt.

 

Fatim Diarra, riksdagsledamot, Helsingfors

Fatim Diarra har målmedvetet jobbat med sina egna språkkunskaper och har i sin roll som ordförande för stadsfullmäktige i Helsingfors aktivt använt svenskan. Hon har med eget exempel också uppmuntrat andra inom både lokal- och rikspolitiken samt i organisationssammanhang att våga prata svenska. Diarra har i offentligheten lyft upp hur viktigt det är att skapa förståelse och bygga broar mellan olika språkgrupper. Diarra har även lyft fram vikten av att svenskspråkiga ska använda sitt språk i offentligheten. 

 

Charlotta af Hällström-Reijonen, fil.dr, föreståndare för svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken, Helsingfors

Charlotta af Hällström-Reijonen är den ledande experten på finlandssvensk språkvård i dag. Hon är sedan 2018 föreståndare för den svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken. Charlotta af Hällström-Reijonen har disputerat (2012) på en avhandling om finlandssvensk språkvård från 1800-talet till i dag. Hon har skrivit ett flertal artiklar och hållit många föredrag runt om i Norden om vår finländska svenska.

 

Pasi Hiihtola, musiker, Helsingfors

Sås och Kopp är en finlandssvensk duo, som producerar barnunderhållning i form av musik och sketcher. Gruppen består av Pasi Hiihtola (Sås) och Peik Stenberg (Kopp). Sås och Kopp har sitt ursprung i radioprogrammet Radio Fnatt som sändes på Rundradion 1989–2002. Sås och Kopp har turnerat i Finland i över 20 års tid och gett ut tio skivor. Förutom att Sås och Kopp har gjort sig populära bland svenskspråkiga som vuxit upp med sångerna, så har Sås och Kopp också bidragit till att öka intresset för den svenskspråkiga barnkulturen bland finskspråkiga. Sås och Kopp har gjort en långvarig karriär som barnkära musiker, som även roar de äldre generationerna.

 

Peik Stenberg, musiker, Helsingfors

Sås och Kopp är en finlandssvensk duo, som producerar barnunderhållning i form av musik och sketcher. Gruppen består av Pasi Hiihtola (Sås) och Peik Stenberg (Kopp). Sås och Kopp har sitt ursprung i radioprogrammet Radio Fnatt som sändes på Rundradion 1989–2002. Sås och Kopp har turnerat i Finland i över 20 års tid och gett ut tio skivor. Förutom att Sås och Kopp har gjort sig populära bland svenskspråkiga som vuxit upp med sångerna, så har Sås och Kopp också bidragit till att öka intresset för den svenskspråkiga barnkulturen bland finskspråkiga. Sås och Kopp har gjort en långvarig karriär som barnkära musiker, som även roar de äldre generationerna.

 

Mats Nylund, SLC:s ordförande, Kyrkslätt

Mats Nylund är uppvuxen i Pedersöre där han länge arbetade som jordbrukare. Nylund var riksdagsledamot invald från Vasa valkrets under åren 2007–2019.  Han har varit en framstående förespråkare för det svenska språket och dess ställning på en rad olika arenor inklusive riksdagen, kommunalpolitiken samt inom Finlands lantbruks- och landsbygdsrörelse. I dag är Mats Nylund ordförande för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund och bosatt i Kyrkslätt.

 

Henrik Meinander, filosofie doktor, professor, Helsingfors

Henrik Meinander är professor i historia vid Helsingfors universitet sedan år 2001 och en framstående finlandssvensk författare och ofta anlitad föredragshållare. Henrik Meinander var ordförande för Svenska litteratursällskapet i Finland under åren 2017−2023 och är ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten och Kungliga Vetenskapsakademien. Henrik Meinander har i sina böcker på ett lättillgängligt sätt beskrivit händelseförlopp och betydelsefulla personer i Finlands historia.

 

Anna Moberg-Jokinen, daghemsföreståndare, Hyvinge

Anna Moberg-Jokinen har under en lång tid arbetat för det svenska i Finland. Hon är en eldsjäl och drivande kraft bakom svenskspråkiga initiativ i sin hemstad Hyvinge, bland annat som verksamhetsledare för Hyvinge skolförening som ordnar svenskspråkiga fritidsaktiviteter, ordförande för Folkhälsan i Hyvinge och arrangör av Svenska dagen-evenemang i staden. Anna Moberg-Jokinen har också under en lång tid varit aktiv i flera olika SFP-organ och där jobbat för svenskans ställning i Nyland.

 

Karen Wik-Portin, forstmästare, kontaktdirektör, Esbo

Karen Wik-Portin är kontaktdirektör vid Finlands skogscentral. Under hela sitt yrkesliv har Karen lyft fram behovet av lösningar för att servicen till skogsägare på svenska ska fungera på lika villkor som på majoritetsspråket. I synnerhet sedan den landsomfattande organisationen Finlands skogscentral grundades år 2012, har Wik-Portin varit en förkämpe för svensk service och på ett avgörande sätt arbetat för att de svenskspråkiga skogsägarna kunnat få fullödig service på sitt modersmål.

 

Brit Stenman, pensionerad läkare, Karleby

Brit Stenman har verkat som läkare vid Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby under hela sitt yrkesverksamma liv. Efter pensioneringen har hon arbetat som läkare i Kronoby kommun och sett till att många fått professionell service på eget språk. Hon är en eldsjäl, som främjat samarbete över språkgränserna och ökat förståelsen för det nordiska samarbetet bland Karlebyborna men också från ett bredare perspektiv. Med norska som modersmål har hon sett till att hon lever som hon lär, dvs. lärt sig såväl svenska som finska och har därmed kunnat möta sina patienter på båda nationalspråken.

 

Monika Fagerholm, författare, Raseborg

Monika Fagerholm är en av Svenskfinlands mest framgångsrika nutida författare och har även nått internationell framgång. Fagerholm har fått ett flertal priser och utmärkelser för sitt författarskap i både Sverige och Finland, nämnas kan bland annat att hon år 2020 erhöll Svenska litteratursällskapets pris, Karl Emil Tollanders pris. Monika Fagerholm har inspirerat andra författare och ordnar i dag kurser i litterärt skapande. Hon har även på senare år engagerat sig samhälleligt och vidhållit betydelsen av att värna om svenska språkets ställning i Finland.

 

Peter Östman, riksdagsledamot, Larsmo

Peter Östman har sedan 1990-talet arbetat för det svenska i Finland på olika politiska arenor. Peter Östman valdes in i riksdagen år 2011 och åren innan (2009–2011) verkade han som partisekreterare för Kristdemokraterna. Östman har byggt upp Kristdemokraternas Svenska organisation. Att Kristdemokraterna är ett tvåspråkigt parti är mycket tack vare Östmans idoga arbete för det svenska. Peter Östman var även medlem av Folktingets styrelse under åren 1997–2000.

 

Ahmed Hassan, företagare, Helsingfors

Ahmed Hassan har under en lång tid arbetat för integration på svenska. Han är företagare inom bemanningssektorn i Helsingfors och leder föreningen NordicSom, vars mål är att fungera som en brobyggare mellan Norden och Somalien. Ahmed Hassan deltar aktivt i projektet Svenska för invandrare. Genom målmedvetet arbete och ledarskap har Ahmed byggt broar i Svenskfinland och lyckats skapa ett nätverk av unga språkambassadörer med invandrarbakgrund som på ett innovativt sätt motiverar unga invandrarelever att lära sig det svenska språket.

 

Susanne Eriksson, lagtingsdirektör för Ålands lagting, Åland

Lagtingsdirektör Susanne Eriksson har verkat i Ålands lagting under en lång tid och under de senaste 15 åren som lagtingsdirektör. Genom sin profession har hon tagit del av författningar, propositioner och framställningar från såväl självstyrelseförvaltningen som nationella institutioner på olika nivå och iakttagit hur språket i dessa förändrats över tid. I tjänsten har hon hela tiden bevakat självstyrelsens utveckling med stort fokus på svenska språket. Hon har inför varje mandatperiod med stort intresse utbildat nya ledamöter i frågor som gäller självstyrelsen.

 

Sture Söderholm, odontologie licentiat, Hangö

Odontologie licentiaten Sture Söderholm har varit fullmäktigeledamot i Hangö sedan 1984, dvs. i tio perioder. Han har under många år fungerat som styrelseordförande eller ordförande för fullmäktige. För tillfället är Sture Söderholm ordförande för stadsstyrelsen. I alla viktiga frågor som berör det svenska i staden och regionen har han varit med under 40 års tid och beskrivs som stadens ”svenska fyr”. Sture Söderholm har även haft många andra samkommunala förtroendeuppdrag samt varit en eldsjäl för svenskspråkig kulturverksamhet i Hangö och Raseborg.

Tags: Nyheter

Liknande