Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget i riksdagens grundlagsutskott

Publicerad den:

Grundläggande språkliga rättigheter är viktigare än nya förvaltningsgränser. Det här hävdar Folktingets representanter, som i dag hördes i riksdagens grundlagsutskott om regeringens proposition om revideringen av regionförvaltningen.

Som stöd för detta hänvisade Folktinget till tre expertutlåtanden av professorerna Olli mäenpää, Markku Suksi och Kaarlo Tuori, vilka samtliga identifierar problem med förslaget i förhållande till grundlagen. Professor Olli Mäenpää konstaterar att stat och kommun måste välja det alternativ som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna, om det är möjligt att välja mellan flera olika alternativ då man fastslår en administrativ områdesindelning.

Folktinget konstaterar att propositionen saknar en språklig konsekvensbedömning. propositionstexten innehåller formella hänvisningar till grundlagen och språklagstiftningen, men bedömningar av språkliga konsekvenser ingår inte i propositionen.

– Det är inte acceptabelt att en strukturreform av denna omfattning och av en så central betydelse för befolkningens grundläggande språkliga rättigheter och rättsskydd inte innefattar en språklig konsekvensbedömning, säger Kristina Beijar, sakkunnig i förvaltningsärenden.
– En språklig konsekvensbedömning bör utföras innan förvaltnignsutskottet tar ställning till förslagen, fortsätter Beijar.

Folktinget understryker att landskapet Mellersta Österbotten bör hänföras till samma verksamhetsområde som landskapet Österbotten. Om Mellersta Österbotten hänförs norrut, innebär detta en splittring som får långtgående konsekvenser för områdets ekonomiska och administrativa samarbete samt befolkningens språkliga rättigheter. Ett eventuellt beslut som hänför Melelrsa Österbotten norrut strider mot grundlagen.

 

Liknande