Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget hördes av Europarådets expertkommitté

Publicerad den:

Folktinget har hörts av Europarådets expertkommitté angående Finlands tillämpning av den Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk. Expertkommittén förbereder för tillfället den tredje rapporten om hur Finland tillämpat stadgan och Folktinget har i dagarna även skriftligt lämnat in synpunkter på detta till expertkommittén.

I sitt uttalande fokuserar Folktinget på att även om mycket positivt har hänt sedan språklagen trädde i kraft den 1.1.2004 så återstår det mycket arbete för att förbättra och förstärka svenskans ställning i Finland. Folktinget lyfter speciellt fram sjukvården som ett område där det fortfarande finns många brister i hur de språkliga rättigheterna förverkligas. Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk säger i artikel 7 1 b att i fråga om landsdels- eller minoritetsspråk på territorier där sådana språk används och i enlighet med situationen skall parterna bygga sin politik, lagstiftning och praxis på följande målsättning och principer: respekt för det geografiska området för varje landsdels- eller minoritetsspråk för att trygga att gällande eller ny administrativ indelning inte utgör hinder för främjande av ifrågavarande landsdels- eller minoritetsspråk.

Därför lyfte Folktinget också fram kommun- och servicestrukturreformen som en ödesfråga för svenskans framtid. I statsrådets proposition till riksdagen ges vissa möjligheter att bilda nya kommuner eller samarbetsområden på språklig grund. I det förslag till planeringsområden som ingår i själva lagförslaget har emellertid kommunernas språkliga förhållanden inte över huvud taget beaktats. Folktinget konstaterade vidare att ändringar i kommunindelningen inte får påverka kommuninvånarnas språkliga ställning eller försämra språkgruppernas möjligheter att klara sig på sitt eget språk.

Folktinget efterlyser vidare i sitt uttalande till expertkommittén bland annat klarare direktiv och övervakning av hur myndigheternas språkliga ålägganden verkställs inom nya media.

Folktinget anser att den Europeiska stadgan även skall komma att omfatta nya media. Via länken nedan hittas Europarådets information om den Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk:

http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Local_and_regional_Democracy/Regional_or_Minorit
y_languages/

För mera information, kontakta:
Folktingsordförande Astrid Thors, tfn 050-512 1580
tf Folktingssekreterare Viveca Lahti, tfn 050-337 5320

Anna Jungner-Nordgren
informatör
Folktinget

Liknande