Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget oroat: Får patienterna vårdanvisningar på sitt eget språk?

Publicerad den:

Helsingfors och Nylands Sjukvårdsdistrikt är landets största och ledande sjukvårdsdistrikt
med alla specialiteter representerade. Distriktet betjänar ca 134 000 svenskspråkiga invånare.
Trots detta finns det endast 2 översättare anställda vid HNS.

– Det har kommit till vår kännedom att även om det vid anställningen hette att
översättarnas främsta uppgift är patientinformation, har det visat sig att det är olika förvaltningstexter som tar översättarnas främsta tid, säger Folktingets ordförande Astrid Thors.
– Epikriserna hinner översättarna endast ta itu med i undantagsfall om de är speciellt korta.

Efter att den nya språklagen trädde i kraft 1.1.2004 har efterfrågan på svenska texter
ytterligare ökat. Det säger sig självt att två översättares insats inte räcker till att ta hand om allt. Tillräckliga ekonomiska resurser bör ges för att tillgodose patienternas behov och rättigheter till t.ex. epikriser och vårdinstruktioner på sitt eget språk. Detsamma gäller medicinering, terapier och allmänna skötselråd.

Det hör till varje finländsk medborgares rättigheter att få vård på sitt modersmål, svenska eller finska. I anslutning till kommun- och servicestrukturreformen har frågan om att trygga kvalitativ vård för den svenskspråkiga befolkningen aktualiserats igen. Kommunerna måste ta hänsyn till patientens språk. För patienten är ett gott bemötande på känslospråket en central del av tillfrisknandet. Därför vill Folktinget understryka att patienternas behov måste ges högre prioritet än kommunens ekonomi. Kommunerna måste satsa på kvalitativ vård i ett tidigt skede av insjuknandet och kan på så sätt gynna långsiktiga och stabila lösningar.

– Att negligera patientens språk kan i längden leda till ytterligare komplikationer och missförstånd som både fördyrar vården, orsakar onödigt lidande och innebär längre vårdtider, påpekar Folktingsordförande Thors.

Folktingets hälsopolitiska utskott har publicerat två broschyrer som uppmuntrar både
patienter och vårdare att fästa större vikt vid språket i vården. Broschyrerna som heter Pohje- vad är det? och Praktiska råd för bättre service på svenska finns att beställa från Folktingets kansli, tfn 09-6844 250.

För mera information, kontakta:
Folktingsordförande Astrid Thors, tfn 050-512 1580
Folktingets hälsopolitiska utskotts ordförande Britta Lindblom, tfn 040-507 3503

Liknande