Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

President Ahtisaari kräver krafttag

Publicerad den:

Folktinget tillsatte våren 2010 en styrgrupp under ledning av president Martti Ahtisaari för att utarbeta ett handlingsprogram för hur Finland ska förbli ett land med två levande nationalspråk. Vid en presskonferens i dag presenterade styrgruppen sin slutrapport. Ahtisaari efterlyser krafttag och en aktiv språkpolitik av den kommande regeringen.

– Vi efterlyser en politisk vilja bland landets ledande beslutsfattare att stå upp för landets nationalspråk, och förväntar oss att våra förslag vinner understöd och tas med i nästa regeringsprogram, säger president Martti Ahtisaari.

– Nästa regering måste utarbeta en långsiktig språkstrategi för hur Finlands två nationalspråk ska stödjas och utvecklas, och det behövs en konkret språkpolitisk handlingsplan för regeringsperioden 2011-2015.

– Regeringen bör också utse en minister för nationalspråken, som tar ett klart ansvar för hur ministerier och övriga myndigheter fullföljer de språkliga skyldigheterna. Det räcker inte med en bra språklag. Den måste tillämpas och följas upp, fortsätter Ahtisaari.

Handlingsprogrammet föreslår vidare, att det ska inrättas en språkombudsman vid justitieombudsmannens kansli med uppgift att handlägga klagomål från allmänheten och övervaka att myndigheterna agerar i linje med lagstiftningen om nationalspråken finska och svenska.
Styrgruppen ser allvarligt på att kunskaperna i svenska har sjunkit under de senaste åren och efterlyser därför flera konkreta åtgärder. Studier i svenska borde inledas senast i årskurs 6. Läroplansgrunderna bör ses över och utvecklas, så att betoningen i framtiden läggs på kommunikativa färdigheter.

– Att färre elever läser svenska är en del av en oroväckande allmän trend med minskade språkstudier. Nästa regering måste vidta snabba åtgärder för att öka språkkunskaperna i Finland. Vi behöver det för vårt samarbete i Norden och EU. Vi föreslår att regeringen ska utarbeta ett nationellt språkmål som definierar vilka språkkunskaper Finland behöver, och att studentexamen reformeras. Utöver modersmålet bör två språk vara obligatoriska, säger president Ahtisaari.

För att åtgärda de stora bristerna i de språkliga rättigheterna inom vården, efterlyser styrgruppen en skärpt övervakning och uppföljning. Alla tvåspråkiga sjukvårdsdistrikt, men också kommunala social- och hälsovårdsenheter, bör ha språkprogram för hur detta görs. Social- och hälsovårdsministeriet bör i sin tur precisera lagstiftningen, så att patientens rätt till patientjournalsdokument på eget språk, finska eller svenska, garanteras i praktiken.

Slutrapporten i PDF hittar du här.

För ytterligare information:
Programchef Markus Österlund, tfn 040 836 7686
 

Liknande