Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget: En långsiktig analys av språket saknas i kommunberedningen

Publicerad den:

Tjänstemannaberedningen om kommunreformen innehåller inte alla de element som Folktinget har efterlyst. Till vissa delar beaktas de språkliga förhållandena, men beredningen har inte gjort en långsiktig, konsekvent analys av hur den kommande kommunreformen inverkar på landets två nationalspråk. Folktinget anser att regeringen borde ha fattat beslut om de centrala frågor som gäller landets tvåspråkighet redan i beredningens inledningsskede.

– När regeringen fortsätter sin beredning av kommunmodellerna måste de innehålla en omsorgsfull bedömning av vilka språkliga konsekvenser förslagen får, vilket inte har gjorts i arbetsgruppen. Dessa bedömningar ska styra det fortsatta arbetet med kommunmodellerna. Flera lösningar som nu har presenterats är problematiska. Det gäller t.ex. metropolområdet, Vasaregionen, Karleby och Sibbo säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

-De språkliga rättigheterna är grundläggande rättigheter och de kan därför inte jämställas med andra kriterier så som t.ex. pendlingsområde.  Grundlagsutskottet har slagit fast att man redan i lagberedningen måste beakta att ändringar i kommunindelningen inte får påverka kommunernas språkliga ställning. De förslag i tjänstemannaberedningen som ändrar kommunernas majoritetsspråk strider därför mot grundlagsutskottets ställningstagande, säger Gestrin.

– Det är viktigt att kommunerna i sina utlåtanden kommer med konstruktiva, kreativa lösningsmodeller för att säkerställa att de språkliga rättigheterna garanteras i praktiken. En modell med självständiga primärkommuner som samarbetar kring social- och hälsovården är enligt tjänstemannaberedningen en möjlighet och kan vara ett reellt alternativ i områden där angränsande kommuner har olika språklig status, fortsätter Gestrin.

– Folktinget kommer för sin del att fortsätta arbeta för ett kommunfält som bevarar språkligt sett enhetliga områden och garanterar svenskan som förvaltningsspråk och servicespråk i framtiden, säger Gestrin.

För mer information, kontakta:
Folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande