Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Folktinget gläder sig över nationalspråksstrategin

Publicerad den:

Statsrådet har i dag godkänt en nationalspråksstrategi med syfte att trygga att det även i framtiden finns två livskraftiga nationalspråk i Finland. Strategin innehåller dels ett långsiktigt strategidokument, dels konkreta åtgärder för regeringsperioden 2011-2015.

– När Folktinget i mars 2011 presenterade Handlingsprogrammet för ett Finland med två levande nationalspråk och förslaget om en språkstrategi, efterlyste president Martti Ahtisaari politisk vilja bland landets ledande beslutsfattare att stå upp för landets nationalspråk. Med dagens beslut har statsrådet visat denna politiska vilja och tagit ett viktigt steg i riktning mot en proaktiv språkpolitik, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.

– Nationalspråksstrategin slår fast att våra båda officiella språk är en rikedom för Finland, och betonar att språken ska behandlas jämlikt, vilket ibland kan förutsätta en särlösning för den mindre språkgruppen. Det här är viktigt speciellt i tvåspråkiga kommuner, som t.ex. i huvudstadsregionen, där antalet svenskspråkiga är stort, men ändå procentuellt sett utgör en liten minoritet. Nationalspråksstrategin är ett utmärkt verktyg för myndigheterna t.ex. i organiseringen av svenskspråkig service, fortsätter Gestrin.

– Nationalspråksstrategin kommer mycket lägligt med tanke på de stora reformer inom förvaltningen som pågår. Strategin ger råd och anvisningar för hur språkkonsekvenser ska utredas vid kommunfusioner och ger Finansministeriet i uppgift att följa upp att språkliga rättigheter efterföljs i kommunreformen.

– Jag gläder mig speciellt över de åtgärder som gäller språkundervisning och språkbad. Betoningen läggs nu på kommunikativa färdigheter, och den tidiga inlärningen av svenskan gynnas då språkbadet stärks, fortsätter Gestrin.

– Vi vet att det inte räcker med en god språklagstiftning, när det brister i tillämpningen. Jag hoppas att Nationalspråksstrategin, och dess praktiska verktyg, ska fungera som redskap för en effektiv tillämpning och en kontinuerlig uppföljning av språklagstiftningen. Att strategin har godkänts är bara första steget, säger folktingssekreterare Markus Österlund.

Folktinget tillsatte våren 2010 en styrgrupp under ledning av president Martti Ahtisaari för att utarbeta ett handlingsprogram för hur Finland ska förbli ett land med två levande nationalspråk. Som första åtgärdsförslag i handlingsprogrammet, som presenterades i mars 2011, fanns att regeringen ska utarbeta en övergripande, långsiktig språkstrategi för hur Finlands två nationalspråk ska stödjas och utvecklas.

Folktingssekreterare Markus Österlund har fungerat som ständig sakkunnig i den av statsminister Jyrki Katainen ledda styrgrupp som har utarbetat nationalspråksstrategin.

För ytterligare information:
Folktingsordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande