Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Svenskans ställning får inte försvagas inom metropolområdet

Publicerad den:

Svenska Finlands folkting har lämnat sitt utlåtande om förhandsutredningen över metropolområdet till Finansministeriet.

– Kommunerna inom metropolområdet ska liksom kommunerna i övriga landet ansvara för basservice både på finska och på svenska också i fortsättningen. Det här är viktigt med tanke på invånarnas behov av närservice, säger Folktingets ordförande Christina Gestrin.
 
Folktinget poängterar att den procentuella andelen svenskspråkiga i kommunerna inom metropolområdet har betydelse för kommunernas möjligheter att ordna service på svenska.

– Såväl riksdagens grundlagsutskott som professor Kaarlo Tuori har tidigare konstaterat att möjligheten att få service på det egna språket äventyras om den språkliga minoriteten är mycket liten, säger Gestrin.

Folktinget konstaterar att samarbete mellan kommuner är nödvändigt inom metropolområdet också i fortsättningen i synnerhet för att säkerställa språkliga rättigheter inom exempelvis social- och hälsovården och andra stadiets utbildning.

– Sådana uppgifter inom social- och hälsovården som gynnas av ett samarbete är upphandling eller produktion av t.ex. de social- och hälsovårdstjänster på svenska som kräver ett större befolkningsunderlag. Dessa är exempelvis mentalvård, missbrukarvård och barnskydd, säger Gestrin.

Folktinget lyfter i sitt utlåtande också fram integration av invandrare och behovet av integrationsutbildning på svenska i metropolområdet.

– Folktinget anser att kommunerna inom metropolområdet bör samarbeta för att kunna ge tillräcklig information om integrering på svenska, inklusive information om barnens rätt att få svenskspråkig dagvård och gå i svenskspråkig grundskola, säger Gestrin.

Avslutningsvis poängterar Folktinget det viktiga i att de språkliga konsekvenserna bedöms noggrant i kommunernas utredningar om ändringar av kommunindelningen.

Folktinget utlåtande i sin helhet hittar du här.

För mera information, kontakta:
Folktingets ordförande Christina Gestrin, tfn 050-511 3121
Folktingssekreterare Markus Österlund, tfn 040-836 7686

Liknande