Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om utkastet till Utvecklingsplan för utbildning och forskning

Publicerad den:

Undervisnings- och kulturministeriet har begärt Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till Utvecklingsplan för utbildning och forskning 2011-2016.

Allmänt

Finland är ett tvåspråkigt land. I grundlagens 17 § stadgas om rätten till eget språk och egen kultur. I paragrafen fastslås att landets nationalspråk är finska och svenska och att det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder

För den svenskspråkiga befolkningen är utbildning på det egna språket en förutsättning för att hålla språket och kulturen levande. Utbildningen på det egna språket skall omfatta all utbildning från förskola till vuxenutbildning.

För att den svenskspråkiga utbildningen skall kunna utvecklas på bästa möjliga sätt bör den behandlas som en helhet dvs. ”landskapet Svenskfinland”. På så sätt underlättas planeringen av de särskilda utbildningsbehoven.

Åtgärdsprogram för utbildningsmässig jämlikhet

Folktinget framhåller vikten av möjligheten till jämlik utbildning på alla stadier för bägge språkgrupperna.

Mål för utbildningsutbudet 2016

I utkastet till utvecklingsplan ingår endast nationella mål för utbildningsutbudet 2016.

Folktinget anser det synnerligen viktigt att påbörjarmålen för den svenskspråkiga yrkes-, yrkeshögskole- och universitetsutbildningen införs i utvecklingsplanen.

Nationell språkstrategi

Enligt planen ska Undervisnings- och kulturministeriet under år 2012 bereda en språkstrategi, där man fastställer mål och sätt att förverkliga en mångsidigare nationell språkreserv.

Folktinget understryker vikten av att denna språkstrategi beaktar den svenskspråkiga befolkningens rätt till utbildning och samhällsservice på svenska och att man genom strategin strävar till lösningar som befrämjar denna rätt.

Timfördelningen förnyas

Statsrådet ska ta ställning till förnyandet av timfördelningen inom den grundläggande utbildningen på våren 2012. Undervisningsministern har i augusti 2011 tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att göra upp förslag till ny timfördelning inom den grundläggande utbildningen. I arbetsgruppen, som består av tjänstemän, saknas svensk representation.

Folktinget anser att arbetsgruppen omedelbart bör kompletteras med en svenskspråkig medlem. Förslaget till ny timfördelning bör beakta behovet av att tidigarelägga svenskundervisningen i de finska skolorna.

Elevvården utvidgas

Folktinget understöder planens mål om utvidgad elevvård och anser att lagen bör stiftas med det snaraste.

Utvecklandet av studentexamen

Folktinget framhåller vikten av att då studentskrivningarna förnyas till e-form bör det ske parallellt för båda språkgrupperna.

Folktinget anser att studentexamen ska ha som uppgift att mäta den allmänbildande utbildningen till vilken även språken hör.

Högskolornas strukturella utveckling påskyndas

I utkastet till utvecklingsplan ingår en punkt om bildande av ett Konstuniversitet genom att sammanslå Sibelius-Akademin, Bildkonstakademin och Teaterhögskolan från och med år 2013.

Folktinget kräver att man i den fortsatta beredningen av det nya Konstuniversitetet både i regelverket och i praktiken beaktar behovet av undervisning på svenska. Folktinget utgår från att det också i övrigt skapas garantier för att verksamheten förblir tvåspråkig.

Lärarna och övrig personal

I planen konstateras att för att Finland också i fortsättningen ska vara en av världens mest kunniga nationer förutsätter det att man kontinuerligt utvecklar lärarutbildningen och att man tryggar tillgången till en kompetent och yrkeskunnig lärarkår.

Folktinget önskar framhålla att tillgången till svenskspråkig undervisningspersonal bör garanteras i hela landet. Framför allt behovet av yrkeslärare är stort, men brist råder också på ämneslärare, speciallärare och barnträdgårdslärare.

Folktinget anser det ytterst viktigt att den yrkespedagogiska forskningen stärks på den svenska sektorn.

Folktinget konstaterar att lärarfortbildningen bör ges klara mål och bättre verksamhetsförutsättningar. Det vore viktigt att grundutbildningen och fortbildningen kunde stöda varandra bättre än idag.

 

Svenska Finlands folkting

Christina Gestrin                                    
Ordförande 

Anders Björklöf 
Bitr. folktingssekreterare                                                

Liknande