Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Skrivelse om läroplanen 2016

Publicerad den:

Folktinget har riktat en skrivelse till Utbildningsstyrelsen där Folktinget framför synpunkter och förslag beträffande läroplansgrunderna.

Utbildningsstyrelsen
Helsingfors


Ärende:  Läroplanen 2016

Då arbetet med att revidera grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen kommit igång efter att statsrådet senaste sommar fastställde timfördelningen i den grundläggande utbildningen, önskar Svenska Finlands folkting framföra följande synpunkter och förslag beträffande läroplansgrunderna:

1) Den nya timfördelningen tidigarelägger undervisningen i det andra inhemska språket till årskurs 6. Folktinget ser detta som en positiv utvecklingsriktning, men konstaterar att det också medför vissa problem då antalet årsveckotimmar inte utökas från nuvarande sex timmar. Med 2 årsveckotimmar på årskurs 6 återstår endast 4 årsveckotimmar att fördela på årskurserna 7-9, vilket kan leda till att kunskaperna blir väldigt tunna och svaga före övergången till gymnasiet.

2) Folktinget önskar betona att det är av största vikt att undervisningen i svenska sköts av ämneslärare eller lärare som har utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i svenska också i årskurs 6 då undervisningen tidigareläggs. Det är en förutsättning för positiva attityder bland eleverna.

3) Vi anser att läroplanerna för undervisning i svenska bör utvecklas så att man betonar funktionella språkfärdigheter. Elevernas förmåga att kommunicera på svenska bör ha hög prioritet.

4) Nu då den nya timfördelningen i den grundläggande utbildningen tillför ämnet Historia och samhällslära två nya årsveckotimmar anser Folktinget att den nya läroplanen för den grundläggande utbildningen mera ingående bör beakta vårt lands historia före år 1809, Nordens och Ålands historia och den europeiska integrationen. Detta gäller också gymnasiet i det skede denna läroplan revideras.

5) Folktinget vill betona vikten av tillgång till språkbadsundervisning. Efterfrågan är idag på många håll betydligt större än tillgången. Vi tycker att det är positivt att läroplansarbetet också omfattar en skild läroplan för språkbadsundervisningen. Då Undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med universiteten nu högst sannolikt skapar en väg för barnträdgårdslärare, klasslärare och ämneslärare att specialisera sig som språkbadslärare, bör informationen om språkbad till såväl föräldrar, kommuner som övriga utbildningsanordnare förbättras. I linje med den av Statsrådet godkända Nationalspråksstrategin har Utbildningsstyrelsen en central roll i detta informationsarbete.

Svenska Finlands folkting hoppas att ovan framförda, enligt vår uppfattning viktiga förslag också upplevs som viktiga inom Utbildningsstyrelsen och kan sålunda förverkligas i samband med läroplansarbetet.

Helsingfors den 19 april 2013
SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Christina Gestrin                                               
Ordförande                                                        

Anders Björklöf
biträdande folktingssekreterare

Liknande