Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om gymnasielag och studentexamen

Publicerad den:

Svenska Finlands folktings har gett ett utlåtande gällande utkastet till regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag och lag om ändring av lagen om anordnande av studentexamen.

OKM/41/010/2017

Undervisnings- och kulturministeriet har den 24.1.2018 begärt om utlåtande i ovannämnda ärende. Svenska Finlands folkting (senare Folktinget) fanns inte på distributionslistan som var fogad till begäran om utlåtande.

Folktinget avger följande utlåtande:

Folktingets lagstadgade uppgift är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter, att arbeta för att utveckla dess kulturella och samhälleliga förhållanden samt att främja det svenska språkets ställning i Finland. För att fullfölja sitt uppdrag ger Folktinget bland annat utlåtanden.

4 § Förutsättningar för beviljande av tillstånd att ordna utbildning

Enligt utkastet ska undervisnings- och kulturministeriet i samband med beslut om beviljande av tillstånd att ordna utbildning säkerställa tillräcklig nationell och regional tillgång till gymnasieutbildning. Folktinget betonar att även tillgången till svenskspråkig utbildning bör säkerställas.

8 § Samarbete och anskaffning av utbildning
Utbildningsanordnaren ska enligt utkastet samarbeta med anordnare av grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, högskolor samt aktörer inom arbets- och näringslivet. 
Folktinget välkomnar denna utveckling, men framhåller när det gäller samarbetet med högskolor att situationen ser olika ut i de olika regionerna och kommunerna. I Svenskfinland är de geografiska avstånden ställvis långa. Folktinget anser att gymnasier som inte är verksamma på en högskoleort bör ha jämlika möjligheter att ordna och trygga samarbetet med högskolor. 

13 § Ordnande av studierna
I utkastet sägs att undervisningen ska ordnas så att den studerande har möjlighet till individuella val genom att utnyttja undervisning som ges av högskolor och andra utbildningsanordnare. En del av studierna ska ordnas i samarbete med en eller flera högskolor.
Folktinget framhåller att alla studerande bör ges likadana förutsättningar till individuella val oberoende av undervisningsspråk och var gymnasiet är beläget. 


Helsingfors, 12.3.2017 
 
SVENSKA FINLANDS FOLKTING 

Markus Österlund            
folktingssekreterare             

Camilla Grundström
biträdande folktingssekreterare
 

Liknande