Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om åklagarämbetena

Publicerad den:

Justitieministeriet har begärt ett utlåtande av Svenska Finlands folkting i fråga om två utkast till förordningar om åklagarämbetena samt åklagarämbetenas servicebyråer med motiverings-promemorior per 24.5.2011. Folktinget tar i enlighet med sitt uppdrag ställning till förordningsutkasten från ett språkligt perspektiv. Enligt förslaget överförs den tvåspråkiga kommunen Pyttis från Salpausselkä åklagarämbete till Östra Nylands åklagarämbete, eftersom Pyttis kommun redan hör till Östra Nylands tingsrätts domkrets. I praktiken har åklagarämbetena redan kommit överens om att Östra Nylands åklagarämbete sköter Pyttis ärenden.

Ärende: Ministeriets begäran om utlåtande 18.8.2011 OM 2/66/2007

Hänv: Utkast till statsrådsförordning om åklagarämbetena och utkast till förordning av Justitieministeriet om åklagarämbetenas servicebyråer 

Folktingets ställningstagande
Folktinget konstaterar att förslaget om att överföra Pyttis kommun till Östra Nylands åklagarämbete har väckt en viss diskussion, eftersom ändringen av åklagarämbetenas verksamhetsområden inte följer landskapsgränsen mellan Nyland och Kymmenedalen. Statens regionindelningsdelegation har i sitt utlåtande per 6.9.2011 därtill lyft fram frågan om vilka språkliga konsekvenser förslaget får för de svenskspråkiga invånarna inom Salpausselkä åklagarämbetes verksamhetsområde, ifall åklagarämbetet blir finskspråkigt. Folktinget kommenterar dessa frågeställningar i det följande.

Folktinget hänvisar till att 122 § 1 mom. i grundlagen fastställer de grundprinciper som ska följas när förvaltningen organiseras. Med hänvisning till samma bestämmelse har riksdagens grundlagsutskott bekräftat att språkliga förhållanden kan innebära sådana särskilda skäl som medger avvikelser från i sig förenliga områdesindelningar (GrUB 10/1998 rd och GrUU 21/2009 rd). Utskottet understryker att skyldigheten att tillgodose de grundläggande rättigheterna förutsätter att man väljer det områdesalternativ som bäst tillgodoser de grundläggande språkliga rättigheterna. Det är därtill problematiskt från grundlagsperspektiv, om det finns endast en tvåspråkig kommun inom en myndighets eller centrals verksamhetsområde (GrUU 21/2009 rd).

Också lagen om landskapsindelning (1159/1997) fastställer möjligheten till områdesindelningar på språklig grund. Enligt 1 § 3 mom. följer verksamhetsområdena för statens regionförvaltnings-myndigheter landskapsindelningen, om det inte finns särskilda skäl som motiverar till annan områdesindelning. Enligt regeringens proposition (RP 169/1997 rd) kan sådana särskilda skäl vara ”de språkliga förhållandena i området”.

Folktinget konstaterar att det aktuella förslaget har en central betydelse med avseende på de svenskspråkiga Pyttisbornas språkliga rättigheter. Pyttis är den enda tvåspråkiga kommunen inom Salpausselkä åklagarämbete, däremot är majoriteten av de kommuner som hör till Östra Nylands åklagarämbete tvåspråkiga. Vidare har Östra Nylands åklagarämbete enligt förordningsutkastet också i fortsättningen tre häradsåklagare med utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska, ett beslut som syftar till att säkerställa åklagarämbetets beredskap att handlägga ärenden på både finska och svenska.

Folktinget konstaterar att förslaget om att överföra tvåspråkiga Pyttis kommun från Salpausselkä åklagarämbete till Östra Nylands åklagarämbete följaktligen har en stark förankring i lagstiftningen.

Den fråga som ställdes tidigare i detta utlåtande är vilka språkliga verkningar förslaget får för de svenskspråkiga invånarna inom Salpausselkä åklagarämbetes verksamhetsområde, ifall åklagarämbetet blir finskspråkigt.

Folktinget hänvisar till att kommunerna enligt 5 § 1 mom. i språklagen utgör grundenheten för den språkliga indelningen. Eftersom tvåspråkiga Pyttis kommun hör till Salpausselkä åklagarämbete är åklagarämbetet enligt språklagen tvåspråkigt i nuläget. Om förslaget antas blir åklagarämbetet finskspråkigt. Enligt 2 § 3 mom. i språklagen har myndigheterna rätt att ge bättre språklig service än vad lagen förutsätter. Språklagen ställer således endast minimikrav på myndigheternas språkliga betjäning, och myndigheten kan enligt egen prövning använda både finska och svenska även om lagen inte förutsätter detta (RP 92/2002 rd). Folktinget konstaterar därför att Salpausselkä åklagarämbete har rätt att bemöta de svenskspråkiga invånarna inom verksamhetsområdet på svenska också i fortsättningen.

Med hänvisning till detta understöder Folktinget utkastet till statsrådsförordning om åklagarämbetena.

Folktinget hänvisar slutligen till Justitieministeriets förordningsutkast om åklagarämbetenas servicebyråer. Enligt förslaget läggs verksamheten vid servicebyråerna i Reso och Äänekoski ner. Folktinget tar inte ställning till förslaget, eftersom det saknar språkliga verkningar.

Svenska Finlands folkting ber Justitieministeriet beakta de ställningstaganden som ingår i detta utlåtande.

Helsingfors den 15 september 2011
SVENSKA FINLANDS FOLKTING


Mats Brandt  
ordförande  
Folktingets förvaltningsutskott

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande