Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om förslag till lag om Institutet för de inhemska språken

Publicerad den:

Riksdagens kulturutskott har bett Svenska Finlands folkting om ett utlåtande i fråga om regeringens proposition med förslag till lag om Institutet för de inhemska språken. Institutets namn är i nuläget Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis). Lagen avses träda i kraft 1.1.2012. Folktinget tar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003) ställning till regeringens proposition från ett språkligt perspektiv.

Riksdagens kulturutskott

Hänv: Kallelse till kulturutskottets möte 18.11.2011

Ärende: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Institutet för de inhemska språken (RP 97/2011)

Förändring från nuläget

Forskningscentralen har en särskild svenskspråkig enhet för svensk språkforskning och språkvård. Detta fastställs i 2 § 2 mom. i gällande lag om forskningscentralen.
I det aktuella lagförslaget om Institutet för de inhemska språken saknas en skrivning om en svenskspråkig enhet. Däremot innehåller 3 § i utkastet till statsrådsförordning om institutet en skrivning om att institutet har en separat enhet för verksamheten på svenska.

Folktingets ställningstagande

Enligt regeringens proposition har institutet till uppgift att stödja medborgarens rätt till det egna språket och den egna kulturen, som tryggas genom 17 § i grundlagen. Det nämns också att språkvården har en nära anknytning till verkställandet av medborgarnas språkliga rättigheter och att det är motiverat att genom lag bevara denna uppgift hos en myndighet.

De språkliga rättigheterna och skyldigheterna enligt grundlagen preciseras framför allt i språklagen (423/2003). Folktinget hänvisar till 35 § 3 mom. i språklagen, enligt vilken myndigheterna i sin verksamhet ska förvalta landets språkkulturarv och främja användningen av båda nationalspråken. I förarbetena till språklagen konstateras att bestämmelsen omfattar också språkvård. De båda nationalspråkens användningsområden samt ordförråden bör ständigt utvecklas, så att båda språken också i framtiden har ett vidsträckt användningsområde och är välfungerande språk. Det ingår också en hänvisning till den förvaltningslag som då var under beredning (RP 92/2002 rd). Enligt 9 § 1 mom. i förvaltningslagen (434/2003) ska myndigheterna använda ett sakligt, klart och begripligt språk.

Utöver Focis har också vissa andra myndigheter inom sin organisation en språklig uppdelning, som fastställs på författningsnivå. Utbildningsstyrelsen har en enhet för uppgifter inom den svenskspråkiga utbildningen i enlighet med 4 § 1 mom. i lagen om utbildningsstyrelsen (182/1991). Regionförvaltningsverken har en svenskspråkig serviceenhet för undervisningsväsendet enligt 6 § i statsrådets förordning om regionförvaltningsverken (906/2009). Också Finlands skogscentral har en lagstadgad enhet, som har inrättats i första hand för svenskspråkig verksamhet. Enligt 3 § 3 mom. i lagen om Finlands skogscentral (418/2011) är åtminstone en av skogscentralens regionenheter avsedd för de huvudsakligen svensk- och tvåspråkiga områdena, och regionenhetens arbetsspråk är i första hand svenska.

Enligt regeringens proposition är forskningscentralen sakkunnig i språkfrågor både när det gäller språklagstiftning och språkvård. Folktinget och Focis har samarbetat i flera sammanhang, vilket är ett exempel på verksamhetens nära anknytning till språkliga rättigheter. Både forskningscentralen och Folktinget deltog i beredningen av den nya språklagstiftningen. Det har också funnits samarbete bland annat kring gemensamt informationsmaterial om svenska ortnamn i Finland och språkplanering för tvåspråkiga familjer. Folktinget har vid flera tillfällen anlitat Focis för att utveckla sin språkliga kompetens och har haft stor behållning av den sakkunskap som den svenska enheten erbjuder.

Tack vare den lagstadgade svenska enheten säkerställs en kontinuerlig växelverkan mellan de tjänstemän som arbetar med det svenska språket. Detta stärker för sin del enhetens kompetens. De kunder som kontaktar den svenska enheten behöver uttryckligen specifik information om svenska språket, och kundkretsen omfattar hela landet. Enhetens språk har en central betydelse också för tjänstemännens möjligheter att utveckla sitt yrkesmässiga språkbruk. Med tanke på att den nya regeringen har förbundit sig att verka för ett bättre myndighetsspråk, vill Folktinget understryka vikten av en separat svensk enhet.  

Folktinget konstaterar slutligen att en stark svensk enhet vid Institutet för de inhemska språken är en fråga av nationell betydelse. Det är därför nödvändigt att säkerställa verksamheten på svenska med bestämmelser på författningsnivå. Folktinget hänvisar till detta och understöder förslaget om att en separat enhet för verksamheten på svenska vid institutet fastställs i den kommande förordningen av statsrådet. Folktinget understryker emellertid att en bestämmelse på förordningsnivå måste utgöra ett minimikrav, eftersom detta de facto är en försämring i förhållande till nuläget där den svenska enheten har en lagstadgad ställning.

Svenska Finlands folkting ber riksdagens kulturutskott beakta de ställningstaganden som ingår i detta utlåtande.

Helsingfors den 18 november 2011
SVENSKA FINLANDS FOLKTING


Markus Österlund  
folktingssekreterare  

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande