Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Skrivelse till inrikesminister Päivi Räsänen

Publicerad den:

Folktinget har vänt sig till en inrikesminister Päivi Räsänen för att lyfta fram vissa frågor som gäller Polisyrkeshögskolans utbildning på svenska.

Inrikesminister
Päivi Räsänen
Inrikesministeriet


Bästa minister,

Svenska Finlands folkting arbetar för en språklig jämställdhet mellan den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003). Folktinget vänder sig till er för att lyfta fram vissa frågor som gäller Polisyrkeshögskolans utbildning på svenska.

Undervisnings- och examensspråket vid Polisyrkeshögskolan i Tammerfors är finska eller svenska (68/2005). Finlands regering har i sitt regeringsprogram förbundit sig att säkerställa polisutbildningen på de båda nationalspråken.

Folktinget hänvisar till att Polisyrkeshögskolans svenskspråkiga utbildningsenhet utbildar svenskkunniga poliser både för fastlandets och för landskapet Ålands behov. Det är av central betydelse att utbildningsenheten har tillräckliga ekonomiska och personella resurser för att kunna erbjuda en högklassig utbildning på svenska. Enligt beslut av Inrikesministeriet (13.1.2011) upphör emellertid Polisyrkeshögskolans skyldighet att betala föreläsningsarvode till polismän inom polisförvaltningen i slutet av år 2011. Detta kommer att påverka verksamhetsförutsättningarna för den svenskspråkiga polisutbildningen på ett radikalt sätt, och Folktinget motiverar sin ståndpunkt i det följande:

Polisyrkeshögskolans svenskspråkiga utbildningsenhet har fyra lärartjänster. Endast tre av dessa är i nuläget besatta med heltidsanställda lärare, och den fjärde tjänsten är tidsbunden med ett vikariat på ett halvt år i gången. Det finns ett klart behov av ytterligare lärarresurser för att man ska klara av undervisningen, och detta har i praktiken lett till att utbildningsenheten är beroende av utomstående föreläsare. För att utbildningsenheten ska kunna garantera en undervisning med samma bredd och kvalitet som motsvarande polisutbildning på finska, så är det nödvändigt att man anlitar föreläsare från den övriga polisförvaltningen. Dessa polismän kommer från de tvåspråkiga polisinrättningar som har regionala enheter med svenska som arbetsspråk (Pedersöre, Vasa, Åboland, Raseborg) samt från Ålands polismyndighet och Rörliga polisen.

Om Polisyrkeshögskolan inte har rätt att betala föreläsningsarvode till polismän från den övriga polisförvaltningen, så går den svenskspråkiga utbildningsenheten miste om den nödvändiga förstärkningen av föreläsare utifrån. Inrikesministeriets beslut får i så fall allvarliga konsekvenser för Polisyrkeshögskolans möjligheter att erbjuda högklassig polisutbildning på svenska.

Folktinget har vidare erfarit att också de tvåspråkiga polisinrättningarna med regionala enheter har stor nytta av den växelverkan och det nätverk som har bildats till följd av samarbetet med Polisyrkeshögskolan. På lokal nivå har enheterna möjlighet att hålla sin kunskapsnivå uppdaterad, samtidigt som det finns bättre möjligheter till arbetsplatsutbildning även på svenska. 

Folktinget har aktivt följt med polisförvaltningsreformen, som ledde till att verksamheten vid samtliga polismyndigheter med svenska som majoritetsspråk på fastlandet lades ner och ersattes av fyra regionala enheter med svenska som arbetsspråk år 2009. Detta innebar betydande strukturella förändringar för polisverksamheten på svenska i landet.

Folktinget hänvisar till detta och ber Inrikesministeriet fästa särskild uppmärksamhet vid den svenskspråkiga polisutbildningen och de regionala polisenheterna i landet, så att polisservicen på svenska tryggas i framtiden.

Folktinget föreslår vidare följande åtgärder för att trygga verksamheten vid Polisyrkeshögskolans svenskspråkiga utbildningsenhet:

– att föreläsningsarvodet för de polismän som anlitas av den svenskspråkiga utbildningsenheten bevaras också efter år 2011
– att de tvåspråkiga polisinrättningarna med regionala enheter beviljas ett (1) årsverke för att kunna svara mot behovet av föreläsare vid den svenskspråkiga utbildningsenheten
– att det inrättas ytterligare en lärartjänst på heltid vid den svenskspråkiga utbildningsenheten
– att en tjänsteman med särskilt ansvar för de ärenden som gäller den svenskspråkiga polisutbildningen och de regionala polisenheterna i landet utses vid Polisstyrelsen.

Svenska Finlands folkting ber Inrikesministeriet beakta synpunkterna i denna skrivelse.

Helsingfors den 29 november 2011


SVENSKA FINLANDS FOLKTING


Christina Gestrin  
folktingsordförande  

Markus Österlund
folktingssekreterare

 

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande