Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Utlåtande om förslag till lag om varningsmeddelanden

Publicerad den:

Inrikesministeriet har begärt ett utlåtande av Svenska Finlands folkting (nedan Folktinget) i fråga om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om varningsmeddelanden. Propositionsutkastet har utarbetats av en arbetsgrupp vid ministeriet. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2013. Folktinget ger sitt ställningstagande i det följande.

Räddningsöverinspektör
Veli-Pekka Hautamäki
Inrikesministeriet

 


Hänv.  Inrikesministeriets begäran om utlåtande SM007:00/2011 13.10.2011

Ärende: Förslag till lag om varningsmeddelanden


Utkastet till regeringsproposition
Syftet med propositionsutkastet är att klarlägga myndigheternas befogenhet att informera om risker och olyckor i radio och television på det sätt som grundlagen förutsätter. Lagförslaget preciserar hur de språkliga rättigheterna ska beaktas i denna information från myndigheterna.

I propositionsutkastet anges att det allmänna enligt 22 § i grundlagen ska se till att de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses. Det behöriga ministeriet ska enligt 32 § 1 mom. i språklagen se till att information som är väsentlig för individens liv, hälsa och säkerhet samt för egendom och miljön ges på båda nationalspråken i hela landet.

Lagförslaget innehåller två bestämmelser som föreskriver om användningen av nationalspråken finska och svenska. I 5 § anges de språk som ska användas i varningar till befolkningen och i 7 § vilka myndigheter som är ansvariga för översättningen av varningsmeddelanden.

Folktingets ställningstagande
Folktinget konstaterar att propositionsutkastet redogör för de bestämmelser i grundlagen och språklagen som har betydelse för lagförslaget ur språklig synvinkel. Propositionsutkastet innehåller också en beskrivning av de problem som har lett till att myndigheterna inte har utfärdat myndighetsmeddelanden i enlighet med språklagen. Folktinget kommenterar i det följande de föreslagna bestämmelserna 5 § och 7 §.

5 § De språk som ska användas i varningar till befolkningen
Enligt 1 mom. ska varningsmeddelanden sändas på både finska och svenska. I detaljmotiven anges att skyldigheten att utfärda varningsmeddelanden på båda nationalspråken fastställs i denna bestämmelse.

Folktinget konstaterar att språklagens 32 § 1 mom. preciserar under vilka omständigheter myndighetsinformation ska ges på båda nationalspråken i hela landet.

Folktinget hänvisar till detta och föreslår följande:
– att 5 § 1 mom. ”Varningsmeddelanden ska sändas på både finska och svenska” kompletteras med formuleringen i hela landet.
– att 5 § 1 mom. därtill kompletteras med en hänvisande bestämmelse till 32 § 1 mom. i språklagen.

7 § Översättning av varningsmeddelanden
Enligt 7 § 1 mom. ska Nödcentralsverket vid behov bistå lokala myndigheter vid översättning av varningsmeddelanden till det andra nationalspråket. Enligt detaljmotiven har Nödcentralsverket enligt huvudprincipen inte skyldighet att bistå de centrala ämbetsverken och ministerierna vid översättning av varningsmeddelanden.

Folktinget understöder förslaget om att ansvaret för översättningarna preciseras i den kommande lagen om varningsmeddelanden. Samtidigt understryker Folktinget att Nödcentralsverket bör säkerställa en tillräcklig beredskap, så att man kan ta emot och översätta varningsmeddelanden till det andra nationalspråket vid alla tider på dygnet.

Folktinget konstaterar att ansvaret för översättningarna av varningsmeddelanden är fördelat på flera myndigheter, vilket eventuellt kan leda till att tillämpningen av lagen varierar i praktiken.

Folktinget föreslår därför:
– att lagen om varningsmeddelanden kompletteras med riksomfattande anvisningar i syfte att säkerställa en enhetlig rättstillämpning.

Svenska Finlands folkting ber Inrikesministeriet beakta de ställningstaganden som ingår i detta utlåtande.

Helsingfors den 9 december 2011


SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Mats Brandt   
ordförande  
Folktingets förvaltningsutskott

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande