Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Skrivelse till minister Virkkunen

Publicerad den:

Svenska Finlands folkting har vänt sig till förvaltnings- och kommunminister henna Virkkunen för att lyfta fram synpunkter som gäller den kommande kommunreformen.

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen
Finansministeriet

Ärade minister,

Svenska Finlands folkting vänder sig till er för att lyfta fram synpunkter som gäller den kommande kommunreformen. Folktinget arbetar i enlighet med sitt lagstadgade uppdrag (1331/2003) för en språklig jämlikhet mellan den finsk- och svenskspråkiga befolkningen i landet.

Folktinget uttrycker sin glädje över att statsrådets kansli har tillsatt en beredning med statsminister Jyrki Katainen i ledningen för att utarbeta en nationalspråksstrategi. Regeringen har förbundit sig att använda de åtgärdsförslag som president Martti Ahtisaaris styrgrupp har lagt fram för att garantera de språkliga rättigheterna. Den nationella språksstrategin och beredningen av den bör följaktligen beaktas vid planeringen av den kommande kommunreformen och därefter i Finansministeriets och statsrådets avgöranden. Vi är emellertid oroade över att nationalspråksstrategin och kommunreformen inte korrelerar tidsmässigt, eftersom det är synnerligen viktigt att de principer som fastslås i nationalspråksstrategin beaktas när man utarbetar kriterierna för kommunindelningen.

Folktinget konstaterar vidare att kommunreformen sannolikt får stora verkningar för de svensk- och tvåspråkiga kommunerna i landet. Folktinget hänvisar därför till att riksdagens grundlagsutskott år 2010 fastslog att en övergripande bedömning av de språkliga konsekvenserna är ett måste, särskilt när de administrativa omläggningarna påverkar språkgruppernas faktiska möjligheter att få tjänster på sitt eget språk. Grundlagsutskottet konstaterade därtill i samband med regionförvaltningsreformen att den områdesindelning som bäst säkerställer de grundläggande språkliga rättigheterna ska väljas, om det finns alternativa områdesindelningar.

Vi önskar lyfta fram det viktiga i att Finansministeriet bedömer språkliga konsekvenser redan i inledningsskedet av kommunreformen, och att detta arbete omfattar både alternativa kommunmodeller och övriga förslag. Förslagens verkningar för säkerställandet av de språkliga rättigheterna bör bedömas också på lång sikt. Folktinget anser, i grundlagens anda, att det är viktigt för landets tvåspråkighet att bevara enhetliga svenska och tvåspråkiga områden. 

Folktinget understryker att landets tvåspråkiga förvaltning vilar på statliga myndigheters lagenliga plikt att kommunicera med kommunerna på kommunens språk eller majoritetsspråk, finska eller svenska. Folktingets styrelse har konstaterat att kommuner med svenska som majoritetens språk har en central betydelse för det svenska i landet också i framtiden (11.10.2011). En eventuell utveckling som reducerar dessa kommuners antal kan få avgörande följder för landets nationella tvåspråkighet och det svenska i landet.

Riksdagens grundlagsutskott har i flera sammanhang betonat det viktiga i att de grundläggande språkliga rättigheterna tillgodoses i förvaltningsreformer. I Justitieministeriets anvisningar sägs också att språkkonsekvensbedömningar ska föregå beslut om sådana reformer. Vi bifogar en promemoria som baserar sig på grundlagen och grundlagsutskottets ställningstaganden. Dessa principer är av stor vikt också med avseende på kommunreformen.

Folktingets grundlags PM på svenska och på finska.

Helsingfors den 12 december 2011

SVENSKA FINLANDS FOLKTING

Christina Gestrin 
folktingsordförande 

Markus Österlund
folktingssekreterare

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande