Cookie-inställningar

Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse och personlig service. Genom att samtycka till användningen av cookies kan vi utveckla en ännu bättre tjänst och tillhandahålla innehåll som är intressant för dig. Du har kontroll över dina cookiepreferenser och kan ändra dem när som helst. Läs mer om våra cookies.

Skip to content

Skrivelse till minister Henna Virkkunen

Publicerad den:

Folktinget har i en skrivelse vänt sig till förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen angående grundläggande språkliga rättigheter och den aktuella kommunreformen.

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

 

Bästa minister,

Svenska Finlands folkting hänvisar till den rundabordsdiskussion om aktuella utmaningar för demokratin, som Justitieministeriet och Finansministeriet ordnade den 19 januari 2012. Vi tackar er för att Folktinget fick möjlighet att delta i mötet. Folktinget vill med denna skrivelse lyfta fram ytterligare synpunkter med anknytning till diskussionen och som uppföljning på vårt möte med er den 12 december 2011.

Till demokratins grundvalar hör att var och en har rätt att ta del av och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling. Kommuninvånarnas möjlighet att påverka beslut som berör dem själva och deras livsmiljö är en demokratisk rättighet. Denna rätt har också ett nära samband med kommuninvånarnas språkliga rättigheter och det allmännas skyldighet att säkerställa möjligheterna att delta och påverka. Det är således viktigt att tvåspråkiga kommuner tryggar invånarnas språkliga rättigheter och med detta garanterar att invånarna kan delta i och påverka den samhälleliga verksamheten på olika nivåer. Staten bör se till att kommunerna har förutsättningar att säkerställa dessa rättigheter.

Finlands regering har fattat beslut om att utarbeta en språkstrategi för att utveckla nationalspråken.  I detta arbete använder man sig av de förslag som lades fram av president Martti Ahtisaaris styrgrupp i ett handlingsprogram år 2011. Handlingsprogrammet innehåller ett kapitel om förvaltningsreformer och svenska språket med två åtgärdsförslag om språkliga rättigheter och delaktighet (s. 12). Här lyfter man fram Justitieministeriets och Finansministeriets ansvar i fråga om att säkerställa likvärdiga språkliga rättigheter och öka delaktigheten bland dem som använder servicen.

Folktinget hänvisar nedan till två huvudprinciper, som har en grundläggande betydelse för invånarnas språkliga rättigheter och möjlighet till delaktighet. Vi konstaterar att stabila språkförhållanden är en förutsättning för att svenska språkets ställning på lokal nivå inte ska försvagas. När statsmakten i första hand beaktar detta kan förslagen till förvaltningslösningar utredas i följande skede som medel att främja både språkliga rättigheter och ökat deltagande.

Den språkliga omgivningen. På lokal nivå förutsätter språklagen att tvåspråkiga kommuner säkerställer de finsk- och svenskspråkiga invånarnas rättigheter enligt lika grunder. Lagen är skriven med utgångspunkt i relativt stabila språkförhållanden, vilket tryggar det svenska och finska språkets ställning på lokal nivå också i praktiken. Finlands riksdag och regering har därför ett stort ansvar i fråga om att respektera kommunernas språkliga status inom ramen för den planerade kommunreformen. Det är av grundläggande betydelse att kommunens språkliga ställning inte ändras till följd av ändringar i den kommunala indelningen. Detta innebär följaktligen att statsmakten inte får vidta åtgärder som resulterar i att en svensk eller finsk språkmajoritet får en minoritetsställning inom större kommuner.

Språkliga rättigheter och delaktighet. I Ahtisaarigruppens handlingsprogram ingår förslag till förvaltningslösningar som kan utredas för att säkerställa jämbördig service på finska och svenska. Exempel på sådana är:
– nämnder och samkommunala nämnder som ansvarar för svensk service och upphandling
– ansvarspersoner på chefsnivå för den svenska servicen
– kommunala betalningsförbindelser som ger klienter och kunder möjlighet att välja serviceleverantör
– ökad brukarstyrning av serviceorganisationerna.

Handlingsprogrammet innehåller ytterligare information och åtgärdsförslag med relevans för dessa frågor.

Vi ser vidare fram emot att Finansministeriet som underlag för den aktuella kommunreformen tillhandahåller en ingående utredning om grundläggande språkliga rättigheter och skyldigheter i lagstiftningen samt i de internationella konventioner som Finland har ratificerat.

Svenska Finlands folkting ber ministeriet beakta de ställningstaganden som ingår i denna skrivelse.

Helsingfors den 2 februari 2012

SVENSKA FINLANDS FOLKTING


Markus Österlund  
folktingssekreterare  

Kristina Beijar
sakkunnig i förvaltningsärenden

Liknande